Anders Nordvall, Turismvetenskap

Spara favorit 12 nov november 2018

Jag forskar om evenemangsupplevelser och evenemangsdesign. Ökad kunskap kring upplevelsen av ett evenemang eller en festival kan generera idéer för hur dessa bör arrangeras, eller med ett annat ord, designas. Framgångsrika evenemang kan vara till nytta för både turismdestinationer och samhället i stort.

Namn: Anders Nordvall
Ämne: Turismvetenskap
Institution: Etour, Institutionen för samhällsvetenskap
Ålder: 30 år

Varför blev du doktorand?
Motiven för att söka en doktorandtjänst var flera: en tro på fem intressanta och spännande år, att få ett inkomstbringande arbete, en möjlighet för personlig utveckling, samt en god grund för det fortsatta yrkeslivet. 

Hur ser en vanlig vecka ut?
Ingen vecka är den andra riktigt lik men det jag gör kretsar kring mina tre huvuduppgifter: forskning, kurser och undervisning. Jag arbetar med min avhandling (datainsamling, analys, skrivande), läser kurser som ingår i min forskarutbildning och genomför och planerar undervisning.

Vad vill du göra när du är klar med forskarutbildningen?
Jag vill antingen fortsätta inom akademin med både forskning och undervisning inom turism och evenemang, eller så vill jag söka mig till branschen och arbeta som evenemangsutvecklare på en destination, på en anläggning, i ett producentbolag eller som konsult.