CH_sommarkurs_04_FIXAD.jpg

Passa på att bredda din kompetens under sommaren 2020. Sista ansökningsdag 16 mars!

Bild GR (A), Visuell kultur och kommunikation, 15 hp

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap inom området för visuell kultur och kommunikation. Vidare syftar kursen till att ge deltagarna ökad kunskap om bilders sociala och kulturella funktion i dagens samhälle, samt att fördjupa förmågan att förstå och använda bilder i sin yrkesverksamhet. I kursen genomför du ett undersökande projektarbete som redovisas i en skriftligt reflekterande del och en visuellt gestaltande del.

Samhällskunskap GR (A), Människa, miljö och framtid, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av frågor där begreppet hållbar utveckling är ett centralt tema. Kursen behandlar områden som välfärdssamhällets utmaningar och globaliseringsprocesser ur ett tvärvetenskapligt perspektiv för att bättre kunna förstå hållbarhetsproblemen på djupet. Den pågående klimatkrisen är bara ett exempel på ett akut och tvingande problem som måste lösas med gemensamma krafter på global, regional och lokal nivå. Kursen ger kunskaper för att kunna analysera samband och problematisera kring mänsklighetens utveckling med ett framtidsfokus. Om du har tänkt på dessa frågor är kursen något för dig!

Pedagogik GR (A), Multimodalt lärande och analys, 7,5 hp

Eftersom kommunikation numera består av flera olika uttrycksformer såsom skrift, bild, video och musik finns ett behov av ökade kunskaper för pedagoger om multimodalitet. Kursen kommer att innehålla föreläsningar om multimodal teori samt att tillfällen ges till diskussioner och praktiskt arbete i form av genomförande av multimodal analys av exempelvis läromedel och elevtexter. Deltagande kräver tillgång till dator med internetuppkoppling.

Pedagogik GR (A), Kreativitet, kultur och estetiska uttrycksformer, 7,5 hp

Kursen syftar till att utveckla praktisk och didaktisk kunskap i olika estetiska uttrycksformer och hur dessa kan bidra som stöd för barn i deras utveckling och lärande Kursens innehåll består av workshops i estetiska uttrycksformer, seminarier, föreläsningar och ett självständigt fältstudiearbete.

Pedagogik GR (A), Specialpedagogik med inriktning mot resilienta förhållningssätt i arbetet med NPF , 7,5 hp

Kursen ger dig kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen behandlar inkluderingens möjligheter och svårigheter och lärandemiljöernas betydelse. Kursen innehåller också specialpedagogiskt förhållningssätt och arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskola, fritidshem och skola. Kursen ges som en campusdistanskurs med fysiska träffar.

Pedagogik GR (A), Särbegåvade elever i skolan – förutsättningar och utmaningar, 7,5 hp

Kursen behandlar förutsättningar och utmaningar när det gäller undervisning och lärande för särbegåvade elever och genomförs i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. Examination sker genom ett avslutande skriftligt paper. Kursen riktar sig till alla som har ett intresse för särbegåvade elever.

Pedagogik GR (A), Studieteknik, 3 hp

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till akademiska studier. Kursen syftar vidare till att synliggöra verktyg för lärande och kommunikation för effektiva studier och yrkesliv. Kursen erbjuder dig möjligheter att utveckla studieteknik och lärandestrategier. Dessutom ges inblick i den akademiska kulturen och vetenskaplig kunskapsbildning.

Information om sommarkurser och anmälan

 

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 p

Kompletterandepedagogisk utbildning (KPU) är en påbyggnadsutbildning som startar i sommar och sträcker sig över ett år, för dig som vill bli ämneslärare och som redan har avklarade högskolestudier i ett eller flera skolämnen. Efter avslutad utbildning kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket för behörighet att undervisa i årskurs 7-9 eller på gymnasienivå.

Information om KPU och anmälan