Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Webbutveckling för mobila enheter, 7,5 hp

Computer Engineering BA (A), Web Development for Mobile Devices, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT148G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Webbutveckling för mobila enheter
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2013-05-28
Fastställd: 2013-06-14
Senast ändrad: 2013-06-14
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursens mål är att du ska utveckla kunskaper om tillämpningar på webben för mobil utveckling samt responsiv webdesign. Du får även själv utveckla webbaserade applikationer och miljöer som ger dessa möjligheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- utveckla mobila applikationer baserade på W3Cs standarder och rekommendationer,
- anpassa digitalt formaterat innehåll till den mobila omgivningens möjligheter och tillkortakommanden,
- använda webbprogrammering för såväl mobila webbapplikationer som självständiga program, som kan publiceras till affärsportaler, så kallade appstores,
- tillämpa kunskap om den mobila plattformens applikationsgränsnitt och hur hårdvaran kan exponeras och göras åtkomlig för applikationer,
- redogöra för och tillämpa såväl server- som klienttekniker för att bygga upp grundläggande mobila tjänster för informationshämtning, interaktion och nytta i vardagen,
- redogöra för tekniker som medger att utveckla applikationer för flera plattformar och operativsystem, utifrån en enda kodbas,
- formulera, planera och genomföra en större egendefinierad programmeringsuppgift

Innehåll

Kursen går ingående igenom området webbdesign med responsiv design samt mobil konsumtion av HTML 5 – det vill säga HTML, CSS och Javascript, samt mer översiktligt tillämpningar av relaterade tekniker, såsom PHP och Ajax samt i HTML 5 tillkomna designkomponenter. Tonvikt läggs kring hur webbteknologier kan användas att för att skapa webbplatser som dynamiskt anpassar sig till besökarens enhet samt hur HTML 5 och Javascript kan skapa interaktion mellan en webbvy och underliggande programlager.

Behörighet

Datateknik GR (AB), 30 hp, inklusive Webbutveckling II, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av övningar, laborationer, inlämningsuppgifter samt ett avslutande projektarbete.

Tidigt i undervisningen ingår en obligatorisk aktivitet; Personlig presentation i webforum.

Examination

0.0 hp, Q101: Personlig presentation (i webforum)
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, L101: Laborationer
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4,0 hp, P101: Projekt
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Ben Frain, Responsive Web Design with HTML5 and CSS3, Packt Publishing Limited, 1 eller senare, 978-1-84969-318-9

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört en personlig presentation, moment Q101, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".