Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), ASP.NET with C#, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT102G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): ASP.NET med C#
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-20
Senast ändrad: 2013-07-11
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen behandlar utveckling av webbplatser med ASP.NET i Visual Studio 2005 eller senare med .NET Famework 2.0. Webbplatserna skapas med hjälp av mallsidor. Du kommer under kursens gång att arbeta med moderna verktyg och skapa en interaktiv databasdriven webbplats.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du
- förstå hur webbläsare kommunicerar med webbservrar,
- förstå konceptuellt tekniken bakom webbapplikationer och det stöd som ges av ASP.NET 2.0,
- kunna strukturera och implementera egna databasstödda webbplatser i ASP.NET 2.0 med interaktivt innehåll så som behörighetskontroller, formulär, diskussionsforum etc.,
- kunna utforma användarvänliga användargränssnitt med ASP.NET och CSS och
- känna till vilka begränsningar som handhållna enheter innebär för utveckling av webbapplikationer.

Innehåll

XHTML
CSS
SQL Server express, SQL Server Management Studio Express, data providers.
Visual Studio 2005, ASP.NET 2.0 serverkontroller användarkontroller, Klientscript, XML med ASP.Net, Webbplatser: Data access kontroller, Master Pages, användargränssnitt, autentisering, säkerhet i ASP 2.0, Debug och felhantering, profilering av webbplatser för speciella målgrupper (enligt W3.org WAI), anpassningar för mobila enheter, navigering, ASP.NET 2.0 konfiguration och övervakning.

Behörighet

En B från gymnasiet samt Datateknik GR (A), 30 hp, inkluderande 15 hp programmering i något av språken C++, Java eller C# och 7,5 hp databaser/datalagring.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campus
Undervisningen består av cirka 24 timmar (15%) föreläsningar och 32 timmar (20%) laborationer samt 104 timmar (65%) eget arbete utan lärarhandledning. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Webbaserad distanskurs utan samlingar
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges via den aktuella undervisningplattformen utifrån den enskilde studentens behov. Detta kan exempelvis ske via epostkorrespondens eller diskussionsgrupper. För varje student avsätts ca 4 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen ändras.

Examination

0.5 hp, I103: Inledande inlämningsuppgift
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

4.5 hp, I203: Inlämningsuppgifter
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

2.5 hp, P103: Projekt med rapport
Betyg: Underkänd (F) eller Godkänd (P)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Professional ASP.NET 2.0, Wiley Publishing, Inc, senaste upplagan

Övrig information

För webbbaserade kurser förutsätts studenten ha tillgång till Windows XP eller Windows 2003 med installationsmedia samt internetuppkoppling med tillräcklig kapacitet för att kunna överföra stora installationsfiler.