Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (B), Stat, nation och minoritet, 7,5 hp

History BA (B), States, nations and minorities, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI048G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Stat, nation och minoritet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-02
Fastställd: 2014-02-14
Senast ändrad: 2014-02-14
Giltig fr.o.m: 2014-06-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att i ett europeiskt perspektiv ge fördjupade kunskaper om de tidigmoderna och moderna staternas framväxt, nationalismen och drag i de senaste århundradenas minoritetsproblematik.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs
- kunna redogöra för centrala drag i europeiskt stats- och nationsbyggande under tidigmodern och modern tid
- kunna redogöra för och kritiskt granska olika ståndpunkter i forskningen om stats- och nationsbyggande
- kunna diskutera hur nationella identiteter och dikotomier har används för att särskilja, inkludera och exkludera etniska och religiösa minoriteter.

Innehåll

Kursen, som är en fortsättningskurs på grundnivå i historia, är inriktad på stats- och nationsbyggande i ett europeiskt perspektiv, framväxten av den tidigmoderna epokens statsmakt, den moderna staten och 1800- och 1900-talets nationalism och minoritetsfrågor.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 22,5 hp från Historia GR (A), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i huvudsak som enskilt arbete, med stöd av inspelade föreläsningar. Nätbaserade seminarier förekommer.

Examination

Kursen examineras genom muntliga seminarieövningar och skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gellner, Ernest
Titel: Stat, nation, nationalism
Upplaga: 1997
Förlag: Bokförlaget Nya Doxa

Författare/red: Gustafsson, Harald
Titel: Makt och människor: Europeisk statsbildning från medeltiden till franska revolutionen
Upplaga: 2010
Förlag: Makadam Förlag

Författare/red: Selling, Jan
Titel: Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar
Upplaga: 2013
Förlag: Sekel Bokförlag

Ytterligare fördjupningslitteratur tillkommer i samråd med undervisande lärare. Information om detta ges i samband med kursstart.

Övrig information

Kursen kan tillgodoräknas som en av de två tematiska fördjupningskurserna i Historia GR (B), 30 hp.