Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp

Informatics BA (A), Project Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK060G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Projektledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-12-10
Giltig fr.o.m: 2014-01-01

Syfte

Kursen vänder sig till personer med intresse för projektledning med fokus på
systemutvecklingsprojekt. Syftet med kursen är att ge grundkunskap om
projektarbete och ledning av projekt. Kursen fokuseras slutligen mot praktiska
studier av reella projekt och tillämpningar av projektmetodik. Efter avslutad kurs
skall studenten ha förståelse för projektarbetets komplexitet samt praktiskt kunna
tillämpa god projektmetodik.

Lärandemål

Ha förståelse för projektarbetets speciella karaktär med avseende på mål,
bemanning och begränsande ramar gällande tid och resurser.
Ha insikt i och förståelse för olika faser av arbete i, och ledning av, ett
systemutvecklingsprojekt.
Kunna uppskatta behovet av olika former av resurser samt fördela dessa inom
projektets ram.

Innehåll

- Egenskaper hos projekt
- Olika typer av projektstrukturer
- Styrningsfaser i projekt - mål - planläggning - genomförande och uppföljning
- Ansvarsfördelning och aktiviteter i projekt - roller, uppgifter och ansvar
- Grupprocesser under projektarbetet
- Information och kommunikation
- IT - verktyg i projekt
- Analys av reella systemutvecklingsprojekt samt metodik för dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, inlämningsuppgift, terminologi.

Kursen kan genomföras enligt följande:

Campus
Undervisning i följande former kan förekomma; Föreläsningar, laborationer, seminarier och handledning.

Distans
Distansform ges kursen över Internet och har inga fysiska sammankomster.

Flexibel
Distansundervisning där obligatoriska sammankomster kan förekomma.

Examination

1.0 hp, I108: Skriftlig inlämningsuppgift, terminologi
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.5 hp, I208: Skriftliga inlämningsuppgifter
Betyg: Godkänd eller Underkänd

3.0 hp, R108: Rapport, skriftlig redovisning
Betyg: A, B, C, D, E och F. A-E är Godkänt, F är Underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betygssättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Kursmaterial från kursledning tillkommer
Kommentar: Artiklar som fördjupar diskussionen kring projekt- och projektledning i allmänhet och IT-projekt i synnerhet

Författare/red: Gustavsson, Tomas
Titel: Agile: Konsten att slutföra projekt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: TUK förlag

Författare/red: Tonnquist, Bo
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sanoma Utbildning

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört skriftlig inlämningsuppgift, terminologi, moment I108, kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.