Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Multimedia för webben, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Multimedia for the Web, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT069G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Multimedia för webben
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-10-01
Fastställd: 2011-03-07
Senast ändrad: 2013-12-30
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

I kursen lär du dig att skapa webbplatser med omfattande multimedieinnehåll, inklusive ljud, bild, video och animationer. Du får också grundläggande kunskap om hur kompression och distribution av multimedia sker på Internet samt hur 3D kan integreras som en multimediekomponent i en webbplats. Kursen tar utöver design och utveckling också grundläggande upp verktyg för att skapa innehåll. Övergripande teoriavsnitt kombineras med specifik områdesinformation samt konkreta praktiska utvecklingsmoment.

Lärandemål

När du är klar med kursen skall du kunna
- utforma och skapa en webbplats med ett rikt multimedieinnehåll innefattande bilder, ljud, video, animationer och 3D
- hantera verktyg för att producera och redigera källmaterial för webbplatsen
- välja lämpliga kompressionsmetoder för den multimedia som ska användas och i samband med det kunna beräkna storleken för okomprimerade och komprimerade mediafiler
- säkerställa att den multimediala webbplatsen presenteras effektivt med hjälp av både dator-och smartphonebaserade webbläsare

Innehåll

Kursen innehåller
- Grundläggande kompressions- och distributionsmetoder för multimedia på webben
- Gränssnitt för applikationsprogrammering (API) för att integrera multimedia på en webbplats
- Sätt att optimera prestanda kopplat till presentation av multimedia avseende på bl.a. sidvisningsfördröjning och visning i olika system (ex. dator- vs. smartphone)
- Varianter på vilket 3D kan läggas till som en multimediakomponent

Behörighet

Datateknik GR (A), 30 hp, inklusive modernt objektorienterat språk 15 hp, samt Webbutveckling I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform. Handledning ges online, utifrån den enskilde studentens behov, exempelvis via e-post eller diskussionsforum. Kursmaterialet är uppdelat på moduler där respektive modul innefattar teori, övningar samt en praktisk laboration.

För varje student avsätts cirka 3 timmars handledningstid. Vid förändrad resurstillgång kan fördelningen mellan moduler, innehåll i respektive modul och mängd handledningstid ändras.

Examination

1.0 hp, I102: Inlämningsuppgift med dokumentation; Bilder
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.0 hp, I202: Inlämningsuppgift med dokumentation; Ljud- och video
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.0 hp, I302: Inlämningsuppgift med dokumentation; Animationer
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

1.5 hp, I402: Inlämningsuppgift med dokumentation; 3D
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

2.0 hp, I502: Inlämningsuppgift med dokumentation; Kombinationsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Moment (I102-I502) redovisade efter utsatt deadline kan maximalt erhålla betyg E. Kursbetyget är ett vägt genomsnitt beräknat utifrån alla moments respektive betyg. För Godkänt betyg på kursen krävs att alla moment erhållit godkänt betyg.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Webbmaterial
Kommentar: Webbmaterial som tillhandahålls i digital form på kursens webbplats.

Kurslitteratur tillhandahålls i digital form på kursens webbplats.

Övrig information

Moment i v.2 och motsvarande moment i v.1
I102 <-> I101
I202 <-> I201 + I501
I302 <-> I301
I402 <-> ingen direkt motsvarighet med I401; ämnet är samma men omfattningen skiljer
I502 <-> I601