Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp

History MA, Essay KPU, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI020A
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2014-04-04
Senast ändrad: 2014-04-04
Giltig fr.o.m: 2014-08-25

Syfte

Syftet med kursen är att
- utveckla teoretiska insikter och metodologiska färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet som fördjupar förmågan att självständigt identifiera ett vetenskapligt problem och behandla detta på ett vetenskapligt sätt i skriftlig framställning samt
- ge förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller forsknings- och utvecklingsarbete.

Lärandemål

De studerande ska efter genomgången kurs kunna
- visa förmåga att på grundval av teoretiska insikter och metodologiska färdigheter inom det humanistiska vetenskapsområdet genomföra en forskningsuppgift på ett gott vetenskapligt sätt och presentera den i skriftlig framställning; samt
- visa kompetens för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet och pedagogisk förmåga.

Innehåll

Den studerande skall författa och vid ett seminarium försvara en vetenskaplig uppsats med historiedidaktisk inriktning. I kursen ingår också uppgiften att genomföra en vetenskaplig opposition av en annan uppsats inom kursen.
Undervisningen består av handledning för uppsatsförfattaren och seminarium.

Behörighet

Antagen till kompletterande pedagogisk utbildning med historia som behörighetsgivande ämne, samt godkända resultat i kursen Historia AV, Kompletterande pedagogisk utbildning. Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av seminarieverksamhet och handledning för uppsatsförfattaren.

Examination

Det självständiga arbetet examineras genom att författaren försvarar sin uppsats vid seminarium, genom oppositionsuppgift samt genom aktivt deltagande i seminarierna.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur väljs utifrån examensarbetets innehåll.