Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Grafisk design GR (A), Typografi och form för webb, 7,5 hp

Graphic Design BA (A), Typography and Layout for Internet Publishing, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: GD008G
Ämne huvudområde: Grafisk design
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Typografi och form för webb
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Design 100%
Ansvarig avdelning: Medie- och kommunikationsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2008-05-19
Senast ändrad: 2014-06-18
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursen syftar till att introducera verktyg för praktiskt informations- och kommunikationsarbete inom webblayoutområdet samt medvetenhet om typografins och formens betydelse för webb.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten:
- känna till och kunna tillämpa grundläggande praxis för typografi, layout och läslighet för webb
- kunna individuellt producera innehåll för webb
- känna till och kunna tillämpa regler för xhtml/html och css
- kunna hantera grunderna i ett redigeringsprogram för webb
- kunna producera en individuell webbplats som illustrerar läslighet visuellt.
- känna till grunderna i den kreativa processen

Innehåll

Kursen belyser:
- grundläggande praxis för typografi, layout och läslighet för webb
- praktiskt layoutarbete i xhtml/html och css
- grunden i den kreativa processen

Behörighet

Grundläggande behörighet Datateknik GR (A) 15 hp inkluderande Webbutveckling I, 7.5 hp och
Flashapplikationer och Photoshop, 7.5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Webbaserad distanskurs utan samlingar:
Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad lärplattform. Handledning ges via den aktuella lärplattformen.

Examination

Individuella examinationsuppgifter inom webb, typografi och layout.
För godkänt på kursen krävs godkänt på de individuella examinationsuppgifterna
samt övningsuppgifterna.
Betyget baseras på de individuella examinationsuppgifterna.
I examinationsuppgifterna bedöms typografi och layout, arbetets idéhöjd, genomförande och slutresultat.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Englund, Helena, Sundin Maria
Titel: Tillgängliga webbplatser i praktiken
Upplaga: upplaga 2, 2008
Förlag: Jure Förlag
Kommentar: Häftad

Författare/red: Hellmark, Christer
Titel: Typografisk handbok
Upplaga: Upplaga 5, 2004
Förlag: Ordfront Förlag AB

Författare/red: Krug Steve
Titel: Don´t make me think
Upplaga: 2005
Förlag: Pearson Education (us)

Referenslitteratur

Författare/red: Adobe Creative Team
Titel: Adobe Acrobat 9 Classroom in a Book
Upplaga: 2008
Förlag: Addison-Wesley

Författare/red: ADOBE Creative Team
Titel: Allt i en bok Adobe Dreamweaver CS4
Upplaga: 2009
Förlag: Addison-Wesley
Kommentar: Häftad

Författare/red: Bringhurst, Robert
Titel: The elements of typographic style
Upplaga: Upplaga 3, 2005
Förlag: Hartley & Marks

Författare/red: Hayes, Deidre
Titel: Kom igång med HTML
Upplaga: Upplaga 1, 2006
Förlag: Pagina förlag
Kommentar: Häftad

Författare/red: Weakley, Russ
Titel: Kom igång med CSS
Upplaga: Upplaga 1, 2006
Förlag: Sams Publishing

Kompendium tillkommer.

Övrig information

Eventuella kostnader för resor och material bekostas av studenten.