Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp

Business Administration (BA), Internship within Business Administration, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ116G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Företagsekonomisk praktik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2014-09-16
Senast ändrad: 2014-09-16
Giltig fr.o.m: 2015-08-24

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska få fördjupade kunskaper kring hur företagsekonomiska arbetsuppgifter utförs på arbetsplatser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna,
- förstå sambandet mellan teori och praktik inom ett företagsekonomiskt område,
- tillämpa ett företagsekonomiskt perspektiv i en praktisk verksamhet,
- genomföra företagsekonomiska analyser av en verksamhet,
- utföra kvalificerade företagsekonomiska samt yrkesrelaterade arbetsuppgifter,
- visa förmåga att kritiskt värdera teorier och relatera dem till praktik och
- skriftligt rapportera sina resultat.

Innehåll

Kursen innefattar praktikarbete inom det företagsekonomiska området och kan utföras inom offentlig eller privat verksamhet. Praktiken ska omfatta varierande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna ska ha anknytning till utbildning och studenten ska på den plats praktiken är förlagd ges möjlighet att använda och utveckla tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter inom ämnet företagsekonomi.

Student och handledare upprättar tillsammans en plan för praktiken där ovanstående anvisningar beaktas. Studenten ska under praktiken beredas möjlighet att fullgöra praktikuppgifter enligt särskilda anvisningar.

Kursen innefattar tre moment med obligatorisk närvaro:
1. Introduktionsseminarium
2. Praktiska arbetsuppgifter inom en verksamhet (mellanlägesseminarium)
3. Slutseminarium

Under kursen fördjupar studenten sina teoretiska kunskaper genom att delta i seminarier. Studenten dokumenterar sina erfarenheter i en rapport och redovisar dem vid en presentation.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i företagsekonomi på A/B-nivå.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker genom seminarier och handledning under kursen.

Examination

Examination sker genom obligatorisk närvaro under seminarierna samt en skriftlig individuell rapport från praktiken som ska presenteras och diskuteras vid slutseminariet. I rapporten bör företagsekonomiska frågeställningar kopplade till uppgifter på arbetsplatsen framkomma. Frågeställningarna ska reflektera studentens ökade kunskaper genom fördjupad analys, egna reflektioner samt eventuella rekommendationer.

Handledaren på praktikplatsen utfärdar ett intyg med uppgifter om praktiken och de arbetsuppgifter som studenten genomfört.

För betyget E krävs att studenten fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller minst 80 procents närvaro (motsvarande 320 timmar) under praktikperioden.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Tillämplig kurslitteratur från kurserna i företagsekonomi A och B samt kompletterande litteratur som bestäms av kursansvarig.

Övrig information

Studenten ordnar själv praktikplats och bekostar resor och bostad m.m. under praktiktiden. Efter att ha ansökt till kursen ska studenten kontakta kursansvarig lärare för att diskutera praktikplats. Innan praktiken kan påbörjas ska praktikplatsen, handledaren och de huvudsakliga arbetsuppgifterna godkännas av kursansvarig.