Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Datateknik GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp

Computer Engineering BA (B), Individual Assignment, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: DT080G
Ämne huvudområde: Datateknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Självständigt arbete
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2010-03-04
Fastställd: 2010-03-10
Senast ändrad: 2015-03-26
Giltig fr.o.m: 2015-03-01

Syfte

Syftet med kursen är att du i slutfasen av dina studier självständigt skall få träna och redovisa dina kunskaper genom en större, men begränsad, uppgift inom datateknik.

Lärandemål

Efter godkänt examensarbete kan du:
- planera din tid, ca 200 timmar, för att lösa en större uppgift,
- formulera uppgiften och dess begränsningar,
- relatera uppgiften till befintliga studier,
- lösa uppgiften eller delar av den,
- skriftligt och muntligt presentera arbetet.

Innehåll

Tillämpning av datateknik i en uppgift som på förhand inte har en given lösning.
Problemformulering.
Bakgrundsstudier.
Problemlösning.
Dokumentation enligt tillämpbar standard eller mall.
Presentation.

Behörighet

Datateknik GR (B), 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Innan det självständiga arbetet kan påbörjas måste uppgiftsbeskrivningen godkännas av examinator. Det är inte möjligt att i efterhand komma med ett påbörjat eller färdigt arbete och få detta godkänt.

Arbetet kan utföras antingen individuellt eller undantagsvis i mindre grupp.

Examination

0.0 hp, I003: Val av projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

1.5 hp, P103: Presentation av eget arbete
Betyg: Godkänd eller Underkänd

6.0 hp, R103: Rapport, tekniskt innehåll, språk och struktur
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Mittuniversitetet
Titel: Utdelat material

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre har genomfört projektval, moment I003, kommer att förlora sin plats i och med att lärosätet då registrerar ett "tidigt avbrott".