Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Industriell organisation och ekonomi GR (A), Affärsplaner och kommersialisering, 7,5 hp

Business Management and Organization BA (A), Business Models, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IG021G
Ämne huvudområde: Industriell organisation och ekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Affärsplaner och kommersialisering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för informations- och kommunikationssystem
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2012-12-17
Fastställd: 2012-12-19
Senast ändrad: 2015-01-21
Giltig fr.o.m: 2014-12-04

Syfte

Kursen syftar till att ge dig förståelse för affärsplanering och kommersialisering inom området mobila applikationer och nätverkstjänster.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
- beskriva de olika beståndsdelarna i en affärsplan,
- utvärdera olika affärsmodeller för mobila applikationer och nätverkstjänster,
- utveckla och kommunicera affärsplaner för mobila applikationer och nätverkstjänster

Innehåll

Kursen byggs runt affärsutveckling och tyngden läggs på att identifiera, utveckla och kommunicera en affärsplan inom området mobila applikationer och nätverkstjänster.

Behörighet

Industriell organisation och ekonomi GR (A), Öppen källkod, IT-rätt och säkerhet, 7,5 hp samt Datateknik GR (A), Java för Android I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och handledning.

Examination

7.5 hp, I101: Skriftligt PM, muntlig presentation och opponering
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Hans Landström, Marie Löwegren
Titel: Entreprenörskap och företagsetablering - från idé till verklighet
Upplaga: Senaste
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Bengt Eliasson, Christian Kolar
Titel: Affärsplanen - praktisk handledning för affärsplanerare
Upplaga: Senaste
Förlag: Liber