Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (A), Musik och rytm i förskolan, 7,5 hp

Education (A), Music and Rhythm in Pre-school, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE100G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Musik och rytm i förskolan
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Övrigt 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-03-13
Fastställd: 2013-03-13
Senast ändrad: 2015-03-20
Giltig fr.o.m: 2015-08-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper i hur musik kan användas i ett pedagogiskt syfte i förskolan, så att musikalisk kreativitet och lust att skapa befrämjas i den dagliga verksamheten i förskolan.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- Visa kunskap om praktiska estetiska lärprocesser särskilt med avseende på musik, rytm och rörelse
- Visa insikt om hur man kan ta tillvara barns kunskaper och erfarenheter för att stimulera barn lärande och utveckling med hjälp av musik, rytm och rörelse i den pedagogiska verksamheten
- Kunna använda musiken som uttrycksform och kommunikations medel och utveckla sin egen kommunikativa kompetens
- Vara medveten om musikens betydelse för kommunikation och för barns språkutveckling och begreppsbildning.

Innehåll

Kursen har följande innehåll och omfattning:
Musik, rytm och rörelse, 7,5 hp
- I kursen ingår kunskaper och färdigheter i rytm och rörelse, sång och röstträning samt olika tillämpningar av musik i pedagogiska sammanhang.
- Musiken roll för barnets motoriska, emotionella, kognitiva, kommunikativa och språkliga utveckling
- Musikens betydelse i relation till uppdragets mål och riktlinjer

Behörighet


(OB 6a)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Huvudområde för kursen är pedagogik. Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.Betygskriterier.

A
Framstående
Studenten visar framstående resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för kursen
B
Mycket bra
Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för kursen
C
Bra
Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för
kursen
D
Tillfredställande
Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för kursen
E
Tillräcklig
Studenten visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för kursen
Fx
Otillräcklig Komplettering möjlig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för huvudområdet pedagogik Ytterligare arbete krävs för att
uppfylla lärandemålen för kursen
F
Otillräcklig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i
lärandemålen för kursen

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Jederlund, Ulf
Titel: Musik och språk; ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande
Upplaga: 2011 2;a[omarb. och utök.] uppl.)
Förlag: Liber, Stockholm
Kommentar: ISBN:978-91-88298-60-7 160 s.

Författare/red: Kim, H. K & Kemple, K. M
Titel: Is music an active developmental tool or simply a supplement? Early childhood preservice teachers beliefs about music. Journal of early childhood teacher education
Upplaga: 2011
Kommentar: 32 s. 135-147.

Författare/red: Pramling Samuelsson, Ingrid
Titel: Konsten att lära barn estetik: en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans.
Upplaga: 2011 ( 2.a uppl)
Förlag: Norstedt, Stockholm
Kommentar: 160 s.

Författare/red: Söderman, Johan & Riddersporre, Bim (red.)
Titel: Musikvetenskap för förskolan.
Upplaga: 2012 1;a utg.
Förlag: Natur & kultur, Stockholm
Kommentar: ISBN:978-91-27-13234-4 190 s.

Författare/red: Uddén, Berit
Titel: Tanke, visa, språk: musisk pedagogik med barn.
Upplaga: 2004
Förlag: Studentlitteratur, Lund
Kommentar: ISBN: 91-44-03520-9 152 s.

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på avdelningen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och programrådet. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.