Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp

Public Health Science MA, Thesis course I, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH006A
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Vetenskapligt arbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1E - Kursen ligger på avancerad nivå och innehåller examensarbete för magisterexamen.
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-04-01
Senast ändrad: 2015-11-18
Giltig fr.o.m: 2016-01-18

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig en djupare förståelse för folkhälsoområdet genom ett valt uppsatsämne och att utveckla sina kunskaper inom vetenskapliga metoder och skrivande genom att planera och genomföra en empirisk studie. Dessutom ska studenten skriva och försvara ett arbete som håller vetenskaplig kvalitet samt kritiskt granska ett motsvarande arbete.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- söka och värdera vetenskapliga arbeten av betydelse för uppsatsämnet
- formulera ett vetenskapligt problem, syfte och frågeställningar
- utforma en forskningsdesign utifrån valt syfte och frågeställningar
- använda teorier och metoder relevanta för forskningsfrågan
- göra etiska övervägningar och kunna argumentera för att de etiska kraven
är uppfyllda
- referera till andras arbeten på ett korrekt sätt
- analysera, tolka och förstå betydelsen av sina resultat
- presentera sina resultat och tolkningar på ett tydligt sätt och enligt principerna
för vetenskapliga arbeten
- kritiskt granska annan students uppsatsarbete samt försvara sitt eget arbete
utifrån vetenskapliga kvalitetskriterier.

Innehåll

Att genomföra ett vetenskapligt arbete om 15 högskolepoäng, samt genomföra
respondentskap och opponentskap.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i huvudområdet folkhälsovetenskap, hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden samt kursen Folkhälsovetenskap AV, Individuell ämnesfördjupning I, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Nätbaserad distansundervisning. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via internetbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom ett vetenskapligt arbete och genomförd respondent- och opponentskap.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Codex – regler och riktlinjer för forskning. Vetenskapsrådet
Webbadress: http://www.codex.vr.se

Författare/red: Backman, J.
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Day, R.A., & Gastel, B.
Titel: How to Write and Publish a Scientific Paper, (6th ed.)
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: University Press

Författare/red: Widerberg, K.
Titel: Vetenskapligt skrivande – kreativa genvägar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Booth, W. C., Colomb, G.G & Williams, J.M.
Titel: Forskning och skrivande. Konsten att skriva enkelt och effektivt
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Greenhalgh, T.
Titel: How to read a paper: Assessing the methodological quality of published papers
Webbadress: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/315/7103/305

Författare/red: Greenhalgh, T. & Taylor, R.
Titel: How to read a paper: Papers that go beyond numbers (qualitative research).
Webbadress: http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/315/7110/740

Författare/red: Polit, D.F. & Beck, C.T.
Titel: Nursing Research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Lippincott Williams & Wilkins

Författare/red: Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
Titel: Vetenskaplig kommunikation. Material för webbaserade självstudier:
Webbadress: http://www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/vetkomm/index.html

Vetenskapliga rapporter och artiklar tillkommer.

Litteratur och vetenskapliga artiklar av betydelse för uppsatsen tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.