Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp

Political Science Ba (A),Policy-Making During Crises in Society, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK033G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 60%
Vård 40%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-10-20
Senast ändrad: 2015-12-16
Giltig fr.o.m: 2015-12-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred inblick i policyprocessen och konsekvenser av policys. Fokus ligger på policyprocessen kopplat till risk- och krishantering på lokal, nationell och internationell nivå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

- redogöra för grundläggande element i policyprocessen

- diskutera och problematisera policyprocessens delar och funktionssätt

- identifiera och kritiskt granska policyprocessen och dess relation till den svenska risk- och krisberedskapens organisering.

Innehåll

Kursen kommer att behandla policyprocessen och dess olika delar. Policyprocessen är central för att kunna förstå hur politik skapas samt vilka konsekvenser detta får när det gäller hur en verksamhet organiseras. I kursen kommer särskilt fokus läggas vid svensk offentlig förvaltning och dess organisation och funktionssätt vad gäller krishantering.

Kursen kommer att behandla frågor om hur den svenska risk- och krisberedskapen är organiserad och hur ansvarsfördelningen ser ute mellan olika myndigheter och beslutsnivåer i det svenska förvaltningspolitiska systemet. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker såväl genom skriftlig tentamen som seminarieuppgifter och PM.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Boin, Arjen, McConell, Allan, Paul t’Hart
Titel: Governing after Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Boin, Arjen, Paul t'Hart, Eric Stern, Bengt Sundelius
Titel: The Politics of Crisis Management: Public Leadership Under Pressure
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Knill, C. & Tosun, J.
Titel: Public Policy: A New Introduction
Upplaga: Senaste
Förlag: Palgrave Macmillan

Referenslitteratur

Författare/red: Edward Deverell, Dan Hansén, och Eva-Karin Olsson
Titel: Perspektiv på krishantering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Åse, Cecilia
Titel: Kris! Perspektiv på Norrmalmstorgsdramat
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber.

Övrig information

Kursen ingår i Risk och krishanteringsprogrammet.