Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap AV, Management och ekonomi inom turism, 7,5 hp

Tourism studies AV, Tourism Management and Economics, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR013A
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Management och ekonomi inom turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-02-02
Fastställd: 2016-03-29
Senast ändrad: 2017-09-15
Giltig fr.o.m: 2017-05-26

Syfte

Denna kurs syftar till att introducera, utforska och kritiskt granska modern kunskap inom ledning och styrning av turism samt nationalekonomiska perspektiv med ett speciellt fokus på relationen mellan företag och turister. Studenterna introduceras till teorier, modeller och metoder som gör det möjligt för dem att reflektera över den moderna diskursen för förståelsen av det globala turismsystemet såväl som underliggande antaganden bakom teorier, modeller och metoder.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:

- Ha en omfattande teoretisk förståelse av de huvudsakliga moderna teorierna och modellerna inom ledning och styrning av turism samt nationalekonomiska perspektiv
- Kunna kritiskt analysera den samskapande processen inom turism
- Kunna kritiskt analysera turismens utbud och efterfrågan både på mikro- och makroekonomisk nivå
- Identifiera och förstå de viktigaste kompenenterna i ett ekonomiskt perspektiv på turism
- Förstå och kunna kritiskt bedöma olika dimensioner i relationen mellan företag och turister
- Kunna använda kvantitativa metoder för ledning och styrning av turism samt i makro- och mikroekonomisk analys

Innehåll

Kursen består av två delar som inkluderar teorier och metoder som relaterar till ledning och styrning av turism som en samskapad upplevelse (företagen och turisten) och turismens utbuds- och efterfrågan ur ett nationalekonomiskt mikro- och makroperspektiv.

Den första delen (A) introducerar och förklarar samt reflekterar kritiskt kring antaganden och begränsningar i mikro- och makroekonomiska analys av turism baserat på teoretiska modeller och metoder. Det mikroekonomiska perspektivet inkluderar företags beteende och prestation medan det makroekonomiska perspektivet inkluderar teorier om tillväxt, effekt och påverkan.

Den andra delen (B) introducerar och reflekterar kritiskt kring teorier och modeller för samskapande av turismupplevelser från ett lednings- och styrningsperspektiv samt ett konsumentperspektiv. Lednings- och styrnings principer såsom strategisk positionering, varumärkesledning, service process design, servicemöte design och lokalisering utforskas. Modeller och metoder kopplat till ledning och styrning av turism såsom yield management, kapacitetsplanering, optimering och mätning av kundupplevelser introduceras och diskuteras.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, handledning, seminarier och grupparbeten.

Examination

Individuell skriftligt tenta och hemuppgift. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Fitzsimmons, James.A. & Fitzsimmons, Mona.
Titel: Service Management – Operations, Strategy and Information Technology
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: McGraw Hill International Edition

Författare: Haiyan Song, Larry Dwyer, Gang, Li. & Zheng, Cao.
Artikeltitel: Tourism economics research: a review and assessment
Tidskrift: Annals of Tourism Research
År/Volym/nr/sidor: 2012; 39(3): 1653-1682.

Författare/red: Stabler, Mika. Papatheodorou, Andreas. & Sinclair, Thea.
Titel: The economics of tourism
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Referenslitteratur

Författare/red: Tim Coles, David T. Duval, & Gareth Shaw
Titel: Student’s Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies and Related Disciplines
Upplaga: Latest edition
Förlag: Routledge

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

In addition to the key texts for the course, each lecture will be associated with additional readings relating to academic articles and other pertinent materials.

Övrig information

Undervisning sker på engelska. Kursen ges inom programmet Magister i turismvetenskap, 60hp.