Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Viktimologi, 7,5 hp

Criminology BA (B), Victimology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR014G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Viktimologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 50%
Samhällsvetenskap 50%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2010-02-26
Senast ändrad: 2017-05-11
Giltig fr.o.m: 2017-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att introducera viktimologin som ett vetenskapligt område inom kriminologin. Därtill syftar kursen till att diskutera och problematisera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- Redogöra för viktimologins framväxt och grundläggande begrepp.
- Redogöra för viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier, samt visa på förståelse för dess betydelse för brottsdrabbade.
- Diskutera de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet.
- Redogöra för och problematisera vilka olika konsekvenser utsatthet för brott kan medföra.

Innehåll

Kursen innehåller kunskaper i viktimologins framväxt och betydelse. Studenten kommer att få kunskap i grundläggande begrepp inom viktimologin, viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier. Studenten kommer även att få en förståelse för vilken betydelse viktimiseringsprocessen och viktimologiska teorier har för de brottsdrabbade. Sambandet mellan att vara utsatt och att utsätta andra för brott kommer att diskuteras i kursen. Vidare innehåller kursen en beskrivning av de brottsdrabbades plats i det svenska rättssystemet och vilken hjälp och stöd som finns för de som har varit utsatta för bott. Repetitiv rättvisa kommer därtill att belysas i kursen. Kursen innehåller också vilka konsekvenser utsatthet för brott kan medföra

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i grupp, webbföreläsningar, grupparbeten samt webbseminarium. Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Viktimologiska begrepp och teorier samt viktimiseringsprocessen, individuell webbtentamen, 3hp. Betygsskala A-F tillämpas. Brottsdrabbade i rättssystemet och konsekvenser av brott, individuell inlämningsuppgift, 4,5hp. Betygsskala A-F tillämpas.

Ny tentamen i betygshöjande syfte får inte förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Fisher, B. S., Reyns, B. W., & Sloan, J. J.
Titel: Introduction to victimology: Contemporary theory, research, and practice
Upplaga: 2016
Förlag: Oxford University Press

Författare/red: Granström, G., & Mannelqvist, R.
Titel: Brottsoffer – Rättsliga perspektiv
Upplaga: 2016
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Fredriksson, M., & Malm, U.
Titel: Brottsoffrens rättigheter: I brottmålsprocessen
Upplaga: 2012
Förlag: Nordstedts Juridik

Författare/red: Heber, A (red)
Titel: Viktimologisk forskning
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium tillkommer.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.