Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi AV, Konsumentbeteende, 7,5 hp

Business Administration Ma, Consumer Behavior, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ010A
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Konsumentbeteende
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2009-05-05
Senast ändrad: 2017-12-21
Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om konsumenters beteende i olika situationer och dess implikationer på företagens marknadsföring på strategisk och taktisk nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha allmän kännedom om centrala teorier och modeller gällande konsumentbeteende.
• kunna använda verktyg och begrepp inom området för att analysera olika konsumenter samt köp- och konsumtionssituationer.
• kunna identifiera vilka implikationer olika konsumenter samt köp- och konsumtionssituationer har på företagens marknadsföring.

Innehåll

I kursen behandlas konsumentbeteende både på makro och mikronivå (dvs både det psykologiska och sociologiska perspektivet). Kursen tar sin utgångspunkt i att konsumentbeteende påverkar både vår teoretiska förståelse av marknadsföring och dess tillämpning i praktiken. Exempel på frågor som behandlas i kursen är; varför vi köper; hur vi söker information och fattar köpbeslut; hur kulturella och andra sociala aspekter påverkar oss som konsumenter: samt etiska frågor och negativa aspekter i dagens konsumtionssamhälle. Dessutom finns i kursen en tydlig koppling till vilka effekter olika dimensioner av konsumentbeteende har på företagens marknadsföringsstrategier.

Behörighet

Kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller motsvarande studier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier där kurslitteraturen
presenteras, analyseras och diskuteras. Gästföreläsningar kan förekomma. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Kursen ges på engelska.
Begränsning av undervisningen: Lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle studenten är antagen till kursen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Evans, M., Jamal, A. and Foxall, G.
Titel: Consumer Behaviour
Upplaga: 2009 (second edition)
Förlag: Wiley & Com

Scientific articles and other written texts will be added.

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.

Övrig information

Kursen ingår i Magisterprogrammet Marknadsföring och Management, 60 hp (SFMMA)