Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Informatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete, 15 hp

Informatics BA (B), Degree Project, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: IK075G
Ämne huvudområde: Informatik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Data- och systemvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2009-11-26
Fastställd: 2009-12-22
Senast ändrad: 2017-10-03
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Kursen syftar till att den studerande självständigt eller tillsammans med en kurskamrat, arbetar fram en vidareutveckling av t ex en lösning, en metod eller en teknik inom informatikområdet.

Lärandemål

Efter fullföljd kurs skall den studerande kunna:
- planera ett systemutvecklingsprojekt,
- formulera uppgiften och dess avgränsningar,
- lösa uppgiften inom avgränsningen,
- skriftligt och muntligt presentera resultatet

Innehåll

De viktigaste momenten i kursen är:
- Planering och genomförande av ett systemutvecklingsprojekt
- Handledning
- Rapportering av resultatet

Behörighet

Informatik GR (AB) 45 hp, inkluderande 7,5 hp programmering, 7,5 hp databaser samt 7,5 hp grundläggande systemutveckling, varav minst 15 hp Informatik GR (B).

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen börjar med en obligatorisk aktivitet, inlämningsuppgift; Skriftlig och muntlig redovisning av planeringsdokumentation.

Distansform ges kursen via Internet och har inga fysiska sammankomster.

Examination

3.0 hp, P107: Planeringsdokument med muntlig redovisning
Betyg: Godkänd eller Underkänd

12.0 hp, R107: Skriftlig och muntlig redovisning av examensarbete
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Sent inlämnat material kan påverka betyget negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Studenterna rekommenderas att utifrån inriktningen i projektet/examensarbetet välja tillämplig litteratur ingående i tidigare kurser.

Övrig information

Den som inte senast kursvecka tre genomfört inlämningsuppgiften, Skriftlig och muntlig redovisning av planeringsdokumentation, moment XXXX kommer att förlora sin plats i och med att Lärosätet då registrerar ett ”tidigt avbrott”.