Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Biologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 hp

Biology, Biology 2 for the Introductory Year of Science, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: BI004X
Ämne huvudområde: Biologi
Nivå: Behörighetsgivande utbildning
Namn (inriktning): Baskurs 2 i biologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: BXX - Behörighetsgivande förutbildning, kan ej ingå i examen.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Naturvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-05
Fastställd: 2013-08-27
Senast ändrad: 2017-11-15
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Efter godkänt resultat på kursen ska studenten kunna följa högskoleundervisning med förkunskapskrav på Biologi 2 från gymnasiet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha
- kunskaper i cellbiologi, molekylärbiologi, mikroorganismer, fysiologi och livscykler hos växter, svampar, djur och människor.
- kunskaper om fysiologi ur ett evolutionärt perspektiv
- kunskaper om biologins karaktär och arbetsmetoder
- förmåga att väva ihop fakta med frågor om levnadsförhållande och etik

Innehåll

Cellbiologi, molekylärbiologi, organismens funktion och biologins karaktär och arbetsmetoder. I kursen läggs stor vikt vid planering, genomförande och tolkning av experimentellt arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt OB 5: Ma B och Sh A. Biologi BE, Baskurs 1 i biologi, 7,5 hp.
(OB 5)

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskaper om biologins begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Efter godkänt resultat på kursen ska studenten kunna följa högskoleundervisning med förkunskapskrav på Biologi 2 från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laborationer och övningar.

Examination

Kursen examineras via skriftlig och muntlig redogörelse för laborationsrapporter samt skriftlig tentamen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala (A-F).

För laborationer gäller:
- att de är genomförda enligt handledning,
- att resultat är tydligt formulerade i text, figur eller tabell.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Arvanitis, Hamza, Sundberg och Pålsson
Titel: Biologi Campus 2
Upplaga: ISBN 52334171
Förlag: Sanoma Utbildning

Övrig information

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande Biologi 2. Laborationer är obligatoriska. Laborationsrapporter ska vara inlämnade senast vid kursslut om inte annat meddelats.