Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Psykologi GR (A), Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp

Psychology BA (A), Developmental psychology, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PS093G
Ämne huvudområde: Psykologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Medicin 60%
Samhällsvetenskap 40%
Ansvarig avdelning: Psykologi och socialt arbete
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2015-03-19
Senast ändrad: 2018-02-02
Giltig fr.o.m: 2018-02-01

Syfte

Kursen ska ge en översikt av centrala teorier om människans utveckling ur psykologiskt perspektiv. Utveckling av psykiska funktioner under barnaår upp till vuxen ålder beskrivs parallellt med fysiologisk utveckling och mognad. Både normal och avvikande utveckling definieras och beskrivs.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• Redogöra för huvuddragen i centrala teorier om barns och ungdomars utveckling
• Översiktligt beskriva utveckling och mognad avseende; fysisk utveckling, sensorik och perception, kognitiv utveckling, språk och socioemotionell utveckling
• Jämföra ovan teorier och de konsekvenser de har för synen på avvikelse och intervention

Färdighet och förmåga
• Göra enklare barnobservationer, sammanställa samt kommunicera dessa
• Självständigt skapa sig en bild av forskningsläget inom ett utvecklingspsykologiskt område
• Självständigt skapa sig en bild av riskfaktorer under utvecklingen samt identifiera möjliga interventioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• I klinisk tillämpning värdera och förhålla sig problematiserande till utvecklingsbegreppet
• Reflektera över sin egen utveckling och betydelsefulla livshändelser

Innehåll

Kursen ska ge en översikt av det utvecklingspsykologiska området och en introduktion till metoder för barnobservation.

Kursen innehåller följande delar:
Utvecklingspsykologi på inlärningsgrund
Psykodynamisk utvecklingspsykologi
Relationen mellan arv och miljö
Utveckling och mognad avseende; sensomotorik, kognition, språk, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling
Metodik för barnobservation och barnobservationens roll inom barnpsykologiska tillämpningsområden.
Avvikande utveckling.

Kursen innehåller ett moment med fördjupning och tillämpning inom området barnobservation i vilket studenterna gör beteendeobservationer på daghem och förskolor.

Kursen innehåller också ett moment inom vilket studenten ska sammanfatta forskningsläget inom ett begränsat område samt rapportera detta skriftligt och i seminarieform.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs antagning till psykologprogrammet samt att Studenten förväntas ha slutfört kurser från tidigare terminer på programmet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, egen litteratursammanställning och rapportering i seminarieform samt observationsövningar på förskola.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Barnobservation samt deltagande i seminarie utgör obligatoriska moment.

Som betyg används den sjugradiga betygsskalan, samt för delmoment ”Barnobservationer” beteckningarna (G) och (U).

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till aktuell kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Berk, L.E.
Titel: Development Through the Lifespan.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Allyn & Bacon

Författare/red: Broberg, A., Granqvist, P., Ivarsson, T., & Risholm Mothander, P.
Titel: Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer.
Upplaga: Senaste upplagan, Kap 1-7
Förlag: Natur & Kultur

Till ovan kurslitteratur tillkommer aktuella artiklar inom det utvecklingspsykologiska området. Dessa uppdateras löpande inför kursstart.
In addition to the literature up to date articles on the subject of developmental psychology is included. The list of articles is updated with every semester.

Övrig information

All undervisning är examinationsgrundande och seminarier, gruppövningar och laborationer är obligatoriska. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro kan ges möjlighet att komplettera detta under det följande året eller vid nästkommande tillfälle som kursen ges.