Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kriminologi GR (B), Beroendelära och kriminalitet, 7,5 hp

Criminology BA (B), Dependence and Crime, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KR026G
Ämne huvudområde: Kriminologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Beroendelära och kriminalitet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Vård 75%
Samhällsvetenskap 25%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2011-03-01
Fastställd: 2011-04-13
Senast ändrad: 2018-03-07
Giltig fr.o.m: 2018-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper utifrån olika perspektiv av droger och drogberoende, inklusive processer in i och ut ur skadligt bruk och beroendetillstånd. Ett genomgående fokus i kursen är kopplingen mellan droger och kriminalitet.

Lärandemål

- redogöra för centrala begrepp vad gäller bruk, riskbruk, skadligt bruk och beroende av alkohol och andra droger och dess koppling till kriminalitet
- redogöra för de nationella riktlinjerna för drogmissbruks- och beroendevård utifrån en internationell kontext
- tillämpa screeningsinstrument och planera för vidare utredning om förekomst av riskbruk, skadligt bruk och beroende
- analysera och kritisk reflektera över bemötandet av kriminellt belastade personer med drogmissbruks- och beroendeproblematik

Innehåll

Inom kursen problematiseras begreppen bruk, riskbruk, skadligt bruk (missbruk) och beroende av droger. Vidare behandlas teorier om processer in i och ut ur missbruk och beroende, där biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer interagerar. Studenten kommer även tillägna sig grundläggande kunskaper om olika drogers inverkan och internationella spridning samt dess koppling till en kriminell livsstil. I kursen ingår färdighetstränande moment med övningar i screening och andra utredningsinstrument, samt åtgärdsprogram.

Behörighet

Kriminologi GR (A) 30 hp, Sociologi (GR) A 30 hp eller Psykologi (GR) A 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Arbetsformerna varierar och inkluderat individuellt arbete och samverkan i grupp. Exempel på undervisningsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, fältstudier och grupparbeten. Undervisningen bedrivs i huvudsak via en interaktiv plattform. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska, men kan även förekomma på engelska.

Examination

Kursen examiner
1. Beroendelära kopplat till kriminalitet, , individuell examination 6 hp Betygsskala A-F
2. . Färdighetstränande moment vad gäller utredning- och åtgärdsprogram, individuell examination, 1,5 hp, Betygsskala A-F


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Om beslut har fattats att kursen ska läggas ner, meddelas antagna studenter om att kursen upphör och om tre examinationstillfällen.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Agerberg, M
Titel: Kidnappad hjärna - en bok om missbruk och beroende
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: BRÅ
Titel: Narkotikadistributörerna. En studie av grossisterna
Upplaga: 2007:7
Förlag: BRÅ 7
Webbadress: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2007-03-28-narkotikadistributorer.html

Författare/red: Fahlke, C. (red.)
Titel: Handbok i missbrukspsykologi - teori och tillämpning
Upplaga: 2012
Förlag: Liber

Författare/red: Farbring, C-Å. & Rollnick, S.
Titel: MI - stöd och vägledning för motiverande samtal för praktiker
Upplaga: 2015
Förlag: Natur & Kultur

Referenslitteratur

Författare/red: BRÅ
Titel: Farliga pengar - Vart tog pengarna vägen? En studie av narkotikabrottslighetens ekonomihantering
Upplaga: 2007:4
Förlag: BRÅ rapport 2007:4
Webbadress: https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2007-03-13-vart-tog-alla-pengarna-vagen.html

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och kompendium kan tillkomma i samråd med examinerande lärare.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.