Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Pedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Education Ba (B), Educational Science for Primary School Teacher Education Programme 1-3, Preschool, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: PE124G
Ämne huvudområde: Pedagogik
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Undervisning 100%
Ansvarig avdelning: Utbildningsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-03-19
Fastställd: 2013-05-28
Senast ändrad: 2018-03-16
Giltig fr.o.m: 2018-08-01

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall visa kunskap om och förmåga att beakta utveckling, lärande och specialpedagogik, liksom sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande
- visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
- visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna
- visa förmåga att kommunicera och förankra de mänskliga rättigheterna
- visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten
- visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever
- visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
- visa kunskap om praktiska och estetiska läroprocesser
- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
- visa god förmåga och insikt om att utveckla sitt ledarskap i det pedagogiska arbetet

Innehåll

Kursen tar upp ledarskapets roll för likabehandling, sociala relationer, mobbning och konflikthantering samt digitala verktyg och hur dessa kan användas i arbetet med att möta alla barn i skolans tidiga år.
Vidare behandlas specialpedagogik som grundläggande perspektiv för en god lärmiljö och förhållningssätt kopplat till barns utveckling, lärande och behov, samt praktiska och estetiska lärprocesser.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A.
Eller:
Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Godkända studier om 60 hp från termin 1 och 2 inklusive godkänt på tidigare vfu kurs.
(OB 6b)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen anpassas till lärandemålen för kursen så att föreläsningar är huvudform för kunskapsmålen, seminarier och fältstudier är huvudform för insikter och förståelse. Gruppövningar utgör grundform där studenten tränar kursens färdighetsmål.

Examination

Studentens förmåga att nå kursens lärandemål prövas individuellt. Kunskaps- insikts och förståelsemål prövas skriftligt eller muntligt. Färdighetsmålen prövas via att den enskilde studenten prövas och bedöms vid praktiska övningar.
Studenten kan prövas vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omprovstillfälle i nära anslutning därtill. Vid underkänt resultat ges ytterligare ett provtillfälle inom loppet av ett år. Dessa provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur.

Betygskriterier:
A
Framstående
Studenten visar framstående resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

B
Mycket bra
Studenten visar mycket bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

C
Bra
Studenten visar bra resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

D
Tillfredställande
Studenten visar tillfredställande resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

E
Tillräcklig
Studenten visar tillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

Fx
Otillräcklig Komplettering möjlig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för huvudområdet pedagogik Ytterligare arbete krävs för att uppfylla lärandemålen för kursen

F
Otillräcklig
Studenten visar otillräckliga resultat i förhållande till de krav som ställs i lärandemålen för kursen

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Titel: Didaktikens verktyg - Om att lära och undervisa multimodalt. (n.d.).ur.se.
Upplaga: Retrieved May 13 2013
Webbadress: http://www.ur.se/Inspiration/Didaktikens-verktyg

Författare/red: Barow, T. (red.)
Titel: Mångfald och differentiering: inkludering i praktisk tillämpning.
Upplaga: 2013 (1. uppl.)
Förlag: Studentlitteratur, Lund

Författare/red: Berg, Gunnar, Sundh, Frank. & Wede, Christer (Red)
Titel: Lärare som ledare, i och utanför klassrummet
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda kapitel, 335 s.

Författare/red: Elmeroth, Elisabeth (red)
Titel: Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlningsarbete
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 135 s.

Författare/red: Friberg, B. & Hakvoort, I. (red.)
Titel: Konflikthantering i professionellt lärarskap.
Upplaga: 2011
Förlag: Gleerups, Malmö

Författare/red: Hejlskov Elvén, B.
Titel: Beteendeproblem i skolan.
Upplaga: 2014 (1. utg)
Förlag: Natur & Kultur, Stockholm

Författare/red: Juul, Jesper
Titel: Relationskompetens i pedagogernas värld
Upplaga: 2003
Förlag: Runa
Kommentar: 271 s.

Författare/red: Kragh-Müller, Grethe, Andersen, Frans, Hvitved, Louise Veje
Titel: Goda lärmiljöer för barn
Upplaga: 2012
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda kapitel, 233 s.

Författare/red: Lindstrand Fredrik & Selander Staffan
Titel: Estetiska lärprocesser - upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 270 s.

Författare/red: Olsson, Britt-Inger & Olsson, Kurt
Titel: Att se möjligheter i svårigheter, barn och ungdomar med koncentrationsvårigheter
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 149 s.

Författare/red: Persson, Bengt & Persson, Elisabeth
Titel: Inkludering och måluppfyllelse, att nå framgång med alla elever
Upplaga: 2012
Förlag: Liber
Kommentar: 183 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Upplaga: 2012
Förlag: Fritzes
Webbadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798
Kommentar: 55 s.

Författare/red: Skolverket
Titel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Upplaga: 2011
Förlag: Skolverket
Webbadress: www.skolverket.se
Kommentar: 281 s.

Författare/red: Steinberg, J.M.
Titel: Lyckas med digitala verktyg i skolan: pedagogik, struktur och ledarskap.
Upplaga: 2013
Förlag: Natur och kultur, Stockholm

Författare/red: Svaleryd, Kajsa & Hjertson, Moa
Titel: Likabehandling i förskola och skola
Upplaga: 2012
Förlag: Liber
Kommentar: 240 s.

Författare/red: Thors, Christina
Titel: Utstött, en bok om mobbning
Upplaga: 2007
Förlag: Lärarförbundets förlag
Kommentar: 161 s.

Referenslitteratur

Författare/red: Lindqvist, Jonny, & Thorslund, Ewa
Titel: Ungas integritet på nätet - En guide för föräldrar, pedagoger och andra viktiga vuxna (4th ed., p. 90).
Upplaga: 2011
Förlag: Stiftelsen för internetinfrastruktur
Webbadress: https://www.iis.se/docs/Ungas_integritet_Ver2_webb.pdf
Kommentar: 87 s.

Författare/red: Nilsson, Marco
Titel: Juridik i professionellt lärarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan
Upplaga: 2012
Förlag: Gleerup
Kommentar: 152 s.

Författare/red: Olsson, Anders R
Titel: Yttrandefriheten på nätet - En guide om gränserna för det tillåtna på nätet (2nd ed., p. 72).
Upplaga: 2009
Förlag: Stiftelsen Internetinfrastruktur
Webbadress: https://www.iis.se/docs/Yttrandefrihet_pa_natet.pdf
Kommentar: 69 s.

Författare/red: Olsson, Staffan
Titel: Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola
Upplaga: 2011
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 279 s.

Författare/red: Thoresson, Anders
Titel: Flöden, kvitter och statusuppdateringar – en guide om omvärldsbevakning på nätet
Upplaga: 2011
Förlag: Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Webbadress: https://www.iis.se/docs/Floden-kvitter-och-statusuppdateringar.pdf
Kommentar: 68 s.

Författare/red: Utbildningsdepartementet
Titel: Skollag
Upplaga: 2010
Förlag: Utbildningsdepartementet
Kommentar: SFS nr: 2010:800

Aktuella artiklar och kompendiematerial kan tillkomma.

Här hittar du de fullständiga läroplanerna:
http://www.skolverket.se/sb/d/468

Övrig information

I samband med kursavslutning genomförs en skriftlig kursvärdering. Kursvärderingen sammanställs och arkiveras på institutionen. Resultatet återkopplas till studentgruppen, studentkåren och institutionsstyrelsen. Resultatet tillsammans med eventuellt vidtagna åtgärder presenteras för kommande studentgrupp.