Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Maskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp

Mechanical Engineering BA (A), Project Management, 7.5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MT001G
Ämne huvudområde: Maskinteknik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Projektledning/projekthantering
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Teknik 100%
Ansvarig avdelning: Kvalitets- och maskinteknik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-09-20
Fastställd: 2007-12-13
Senast ändrad: 2018-03-13
Giltig fr.o.m: 2018-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagaren ska ges grundläggande kunskaper i projektarbete, projektorganisering, projektledning, projektstyrning och projektekonomi. I detta igår kunskaper om olika synsätt från traditionella projektmodeller till agila synsätt (inkrementell utveckling) på projekthantering. På projektnivå skall kursen ge en förståelse för formering av projekt, val av lämplig projektmodell, projektets målformulering, planering, uppföljning och utvärdering.

Lärandemål

Den studerande skall:
• förvärva kunskaper i sin roll som projektledare
• förvärva förmåga att driva projekt
• förvärva kunskaper om hur projekt initieras, organiseras och genomförs
• förvärva kunskaper om den kreativa processen och om vilka svårigheter som kan uppstå i en projektgrupp
• kunna genomföra projektekonomiska kalkyler på en grundläggande nivå

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
-projektinitiering
-projektorganisation
-projektplanering
-projektgenomförande och avslut
-rapporteringsformer
-projektutvärdering
-projektekonomi
-projektledning
-gruppdynamik och kreativitet
Kursen behandlar även människan i projektet utifrån aspekter som ledning, motivation och bildande av effektiva team.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen kan genomföras som campuskurs eller som webbaserad distanskurs utan sammankomster. Olika genomföranden ställer olika krav på lärare och student. Vid varje kurstillfälle framgår vilken undervisningsform som kommer att gälla. Obligatoriska moment förekommer i båda undervisningsformerna.

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar och handledning. Mer än hälften av kurstiden är studietid utan lärare och skall ägnas åt arbete såväl i grupp som individuellt. Arbetet i grupp består av att arbeta med ett projekt, besvara inlämningsuppgifter, skriva en projektrapport och redovisa projektet samt skriftligen opponera på en annan grupps projektrapport. Det individuella arbetet består av att läsa in litteratur vilket examineras genom ett antal individuella tentamina.

Webbaserad distanskurs utan sammankomster:
Kursmaterial, utöver kurslitteratur, presenteras via en webbaserad lärplattform. Kursen bygger på såväl arbete i grupp som individuellt arbete. Arbetet i grupp består av att arbeta med ett projekt, besvara ett antal inlämningsuppgifter, skriva en projektrapport samt skriftligen opponera på en annan grupps projektrapport. Varje grupp disponerar ett virtuellt mötesrum på Adobe Connect och ett gruppforum på lärplattformen. Varje grupp har ett antal handledningstillfällen som genomförs i gruppens virtuella mötesrum på Adobe Connect.
Det individuella arbetet består av att läsa in litteratur vilket examineras genom ett antal individuella tentamina. Den första individuella tentamen ska vara inlämnad via lärplattformen senast tre veckor efter kursstart.

Examination

0,0 hp, Genomförande av individuell tentamen 1, Betyg: Godkänd(G) eller Underkänd(U)
3,0 hp, Projektuppgifter, Betyg: Godkänd(G) eller Underkänd(U)
4,5 hp, Individuella tentamina, Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är godkänt, Fx och F är underkänt.

Eftersom planering är en viktig faktor när det gäller att driva projekt så ingår även studentens skicklighet att följa uppsatta planer med tillhörande tidsramar bland övriga betygskriterier. Detta innebär att inlämningsuppgifter och rapporter skall lämnas in till lärare senast angivet datum och klockslag. Sent inlämnat material kan påverka betygsättningen negativt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bo Tonnquist
Titel: Projektledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Sanoma Utbildning

Författare/red: Norelid, C. och Eliasson, B.
Titel: Projektkalkylen - praktisk handbok i projektekonomi
Upplaga: 1
Förlag: Liber

Författare/red: Tomas Gustavsson
Titel: Agil projektledning
Upplaga: Senaste
Förlag: Sanoma Utbildning

Aktuella vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Övrig information

Den som senast kursvecka tre inte har genomfört den första individuell tentamen via lärplattformen kommer att förlora sin plats på kursen då det kommer att registreras som ett sk ”tidigt avbrott”.