Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Matematik GR (A), Linjär algebra I, 7,5 hp

Mathematics BA (A), Linear Algebra I, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: MA075G
Ämne huvudområde: Matematik
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Linjär algebra I
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Matematik och ämnesdidaktik
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-01-18
Fastställd: 2010-01-18
Senast ändrad: 2018-04-13
Giltig fr.o.m: 2018-07-01

Syfte

Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i den elementära linjära algebran, med tonvikt på geometri och beräkningar i R^n.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- kunna lösa enklare geometriska problem med linjer och plan i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna lösa linjära ekvationssystem med lämpliga hjälpmedel
- kunna utföra grundläggande matrisräkning samt beräkna matrisinverser och determinanter
- vara förtrogen med begreppen linjärkombination, linjärt oberoende och bas i det tredimensionella euklidiska rummet
- kunna bestämma egenvärden och egenvektorer till enkla matriser med lämpliga hjälpmedel

Innehåll

Vektorgeometri i R^3 och R^n. Linjer och plan, avståndsberäkningar.
Linjära ekvationssystem. Gausselimination.
Matrisalgebra och determinanter.
Egenvärden och egenvektorer.
Linjära avbildningar i R^3, i synnerhet projektioner, speglingar och rotationer.
Linjärkombinationer, linjärt oberoende och baser i R^n.
Introduktion till samt användning av beräkningsverktyg tillämpat på för kursen relaterade problem.

Behörighet

Matematik GR (A), Algebra och geometri, 7,5 hp eller Envariabelanalys 1, 7,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig tentamen, 7,5 hp.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Anton Rorres
Titel: Elementary Linear Algebra with Supplemental Applications
Upplaga: Senaste
Förlag: Wiley & Sons