Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Violence in Society, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO083G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Våldets roll i samhället
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-09-14
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-06-19
Giltig fr.o.m: 2018-09-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att introducera sociologiska begrepp och teorier kring våld och våldsanvändning. Vidare syftar den till att ge kunskap om hur sociologi kan användas för att öka förståelsen av våld och våldsanvändning i samhället. Kursen ger verktyg för att analysera och problematisera fenomenet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redogöra för begrepp och teorier om våld och våldsanvändning
- diskutera hur sociologiska teorier kan användas för att studera våld i samhället
- analysera företeelser och frågeställningar kring våld i samhället, med hjälp av litteraturen

Innehåll

Kursen behandlar teorier om våld och våldsanvändning i samhället och tar upp samhälleliga och sociala villkor för konflikter, våld och terrorism. Kursdeltagarna analyserar ett valt våldsrelaterat samhällsproblem med hjälp av kurslitteraturen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner via lärplattformen samt genom en individuell PM.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Collins, Randall
Artikeltitel: The micro-sociology of violence.
Tidskrift: 60/3/566-576
År/Volym/nr/sidor: The British Journal of Sociology

Författare/red: Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.)
Titel: Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ellis, Anthonio
Titel: Men, masculinity and violence: An Ethnographic Study.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Författare/red: Ray, Larry
Titel: Violence and Society.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Sjoberg, Laura & Gentry, Caron E.
Titel: Women, Gender and Terrorism.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: University of Georgia Press

Författare/red: Wieviorka, Michel
Titel: Violence – a new approach.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage

Vetenskapliga artiklar kan komma att ändras/läggas till enligt lärares anvisning.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.