Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

English Ba (A), English for Primary School Teachers 4-6, Continuing Education for Teachers II


Allmänna data om kursen

Kurskod: EN003U
Ämne huvudområde: Engelska
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: GXX - Kursen ligger på grundnivå. Kan ej klassificeras.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2017-03-13
Senast ändrad: 2018-09-11
Giltig fr.o.m: 2018-09-15

Syfte

Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs ha förvärvat ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att undervisa i Engelska, årskurs 4-6.

Lärandemål

1. Språkanvändning i teori och praktik 7.5 hp
- visa kunskap om och förståelse av engelsk grammatik som ett språksystem samt använda denna kunskap för att utveckla sin språkliga förmåga både muntligt och skriftligt
- visa kunskap om språk och språkdidaktik samt använda denna kunskap i ett undervisningsperspektiv
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom öka sin lyhördhet för andras engelsklärande
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt
- redogöra för ett ämnesdidaktiskt perspektiv i synkrona och asynkrona muntliga presentationer
- använda och visar kunskap om IT verktyg

2. Text och Kultur, 7.5 hp
- redovisa kunskap om och förståelse av engelskspråkiga undervisningsmaterial och kulturella uttryck samt visa förmåga att med relevanta begrepp förstå och diskutera materialet från ett genusperspektiv, miljöperspektiv och multietnisk perspektiv
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och kommunikationsteknik
- visar kunskaper om digitala verktyg och dess användning i undervisningssituationer
- redogöra för ett ämnesdidaktiskt perspektiv i asynkrona muntliga presentationer


3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7.5 hp
- analysera sin egen inlärning och språkliga förmåga samt därigenom öka sin lyhördhet för andras engelsklärande
- bidra konstruktivt till studierna, individuellt och i grupp, samt planera sin studietid på kort och lång sikt
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och kommunikationsteknik
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska, det vill säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera undervisning i engelska
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- redogöra för ett ämnesdidaktiskt perspektiv i asynkrona muntliga presentationer
- applicera och pröva vunna insikter och kunskaper i undervisningssituationen tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och betygsättning med utgångspunkt i skolans styrdokument
- skriva egna texter på engelska på olika stilnivåer samt analysera och bedöma språklig kvalitet i skriftliga elevarbeten
- visa kunskap om digitala verktyg i undervisningssituationer
- inhämta information och visa kunskap om att bedöma nyanlända elevers kunskaper i engelska och särskild stöd för elever

4. Projekt, 7.5 hp
- visa förmåga att genomgående inom utbildningen använda informations och kommunikationsteknik
- demonstrera kunskap om användning av digitala verktyg i undervisningssituationer
- demonstrera ämnesdidaktiska färdigheter vid undervisning i engelska, det vill säga förmågan att planera, leda, genomföra och utvärdera undervisning i engelska
- ha insikten och förmågan att leda i sin ämnesundervisning och yrkesutövning i övrigt
- skriva ett längre självständigt skriftligt arbete på engelska
- självständigt genomföra ett språkligt eller kulturvetenskapligt skriftligt ämnesdidaktiskt projekt som kännetecknas av kritiskt tänkande

Innehåll

Kursen består av fyra delmoment
1. Språkanvändning i teori och praktik 7.5 hp
2. Text och Kultur, 7.5 hp
3. Ämnesdidaktik, betygsättning och bedömning, 7.5 hp
4. Projekt, 7.5 hp

Behörighet

Behörighetsgivande lärarexamen avsedd för minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningen är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildning enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag
för fortbildning av lärare. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/lararlyftet

Sökande till denna kurs utan godkännande av skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Kursbeskrivning

Moment 1 och 2. Undervisningsmetoden som tillämpas är ett formativt förhållningssätt till lärande som är både processorienterat och sociokulturellt. Både individuella uppgifter och gruppuppgifter ska kamratgranskas och diskuteras så att lärandet blir mångsidigt. Deltagarna ska lära sig det engelska språket och engelsk språkanvändning och därmed öka sitt språkliga självförtroende, samt få yrkesrelevanta inblickar i språkdidaktik för yngre barn. Olika texter från bl.a. olika engelskspråkiga länder ska analyseras med ett kritiskt förhållningssätt.

Moment 3 och 4. Utifrån en ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk grund, ska deltagarna använda sina egna erfarenheter och nyvunna insikter för att utveckla sina förmågor att bedriva undervisning på ett mångsidigt sätt och i förhållande till skolans styrdokument. Deltagarna ska få tillämpa ämnesdidaktiska resonemang och metoder för bedömning och betygsättning och planera ett längre projekt i skolan och redovisa projektet i skriftlig form.

Urvalsregler

Alternativt urval, se under rubrik "Övrig information".

Undervisning

Kursen ges på IT-distans. Inga campusträffar. Till kursen finns en IT-baserad lärplattform.
IT-verktyg används till inspelade föreläsningar, muntliga presentationer, skriftliga diskussioner och kamratgranskning.
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter som bedöms under kursens gång. Muntlig och skriftlig kamrat-granskning. Ett självständigt skriftligt ämnesdidaktiskt projekt.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Estling Vannestål, Maria
Titel: University Grammar of English with a Swedish Perspective
Upplaga: 2015
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Moment 2

Författare/red: Golding, William
Titel: Lord of the Flies
Upplaga: 1954
Förlag: Faber and Faber (Eller annan upplagan)

Författare/red: Haddon, Mark
Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
Upplaga: 2004
Förlag: Vintage (Eller annan upplaga)

Författare: Nault, Derrick
Artikeltitel: Going global: Rethinking culture teaching in EFL contexts
Tidskrift: Language, Culture and Curriculum
År/Volym/nr/sidor: 2006 vol. 19, no. 3, 314–328 http://dx.doi.org/10.1080/07908310608668770

Författare/red: Taylor, Marilyn
Titel: Faraway Home
Upplaga: 1999

Moment 3

Författare/red: Cameron, Lynne
Titel: Teaching Languages to Young Learners
Upplaga: 2001
Förlag: Cambridge: Cambridge University Press
Webbadress: https://www.cambridge.org/core/books/teaching-languages-to-young-learners/24C0A04FF42B159B8A9650D4CEB83409
Kommentar: Boken kan vara tillgänglig på webben

Moment 4

Författare/red: Lundahl, Bo
Titel: Texts, Topics and Tasks: Teaching English in Years 4-6
Upplaga: 2014
Förlag: Lund: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Titel: Curriculum for the compulsory school, preschool class and the recreation centre, 2011
Webbadress: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2687

Artikeltitel: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2016)
Webbadress: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2575

Titel: Skolverket. Kursplan Engelska
Webbadress: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska

Kurslitteraturen kan användas i fler än en av kursens delmoment.
Ytterligare kursmaterial kommer att tillhandahållas av institutionen (artiklar, noveller, bokkapital, inspelade föreläsningar)

Övrig information

Validering är möjlig. Mittuniversitetet är ansluten till det elektroniska valideringssystemet Valda.
Den som antagits till Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom en validering av kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs man är antagen till.

Urval sker genom lottning.