Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Religionsvetenskap GR (A), A2, 15 hp

Religious Studies BA (A), A2, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: RK020G
Ämne huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): A2
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-09-01
Fastställd: 2014-03-07
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper om religionsvetenskapens teorier och metoder, buddhism, hinduism och islam. Utifrån dessa kunskaper övas en viss färdighet i vetenskapligt baserad reflektion upp. Särskild vikt läggs vid att öva upp studentens medvetenhet om hur religioner används i forntid och nutid samt i att öva upp förmåga att i tal och skrift på ett kvalificerat sätt redogöra för de erhållna kunskaperna och de egna reflektionerna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten ha tillägnat sig grundläggande färdighet
i att
- med hjälp av olika vetenskapliga teorier och metoder reflektera över
religionsvetenskapligt relevant material.
- identifiera och reflektera över centrala begrepp och skeenden i hinduism, buddhism och islam.
- i tal och skrift strukturerat redogöra för och reflektera över innehållet
i religiösa källtexter och religionsvetenskaplig litteratur

Innehåll

Delkurs 1, Introduktion till religionsvetenskapen 1,5 hp. (Introduction to the study of religions 1,5 credits)
Kursen innehåller en översikt av teoretiska perspektiv på religion.

Delkurs 2, Hinduism 4,5 hp. (Hinduism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom hinduismen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 3, Islam, 4,5 hp. (Islam 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom islam. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Delkurs 4, Buddhism, 4,5 hp (Buddhism 4,5 credits)
Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom buddhismen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar samt obligatoriska seminarier. Om en student uteblir från ett seminarium kan inlämnande av kompensationsuppgift komma att krävas.

För den nätbaserade kursen gäller att kursinnehållet bearbetas vid webbseminarier. Tillgång till internetuppkoppling, dator och headset är därför nödvändig.

Examination

För att främja progressionen samt öka de tillägnade kunskapernas och färdigheternas befästande används en löpande examinationsform med inlämningsuppgifter och duggor.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det (Högskoleförordningen). Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.

Att delta i prov i betygshöjande syfte, s k plussning, är inte tillåtet vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Jonas Svensson & Stefan Arvidsson (red.)
Titel: Människor och makter 2.0
Upplaga: senaste upplagan
Webbadress: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A376410&dswid=4841
Kommentar: Fulltext tillgänglig via diva portal

Författare/red: Marja-Liisa Keinänen
Titel: Perspectives on women's everyday religion
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Acta Universitatis Stockholmiensis
Webbadress: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:diva-41673
Kommentar: Öppen fulltext via diva portal. Urval om ca. 50s. på moment 1 och 3.

Moment 2

Författare/red: Jacobsen, Knut A.
Titel: Hinduismen: historia, tradition, mångfald
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Läses i urval om ca 100 s.

Författare/red: Roald, Anne Sofie
Titel: Islam: historia, tro, nytolkning
Upplaga: 2005
Förlag: Natur och kultur

Moment 3

Författare/red: Svensson, Jonas
Titel: Muslimsk feminism. Några exempel.
Upplaga: Senaste upplagan

Moment 4

Författare/red: Jacobsen, Knut A.
Titel: Buddismen: kultur, historia, tradition
Upplaga: Senaste upplagan

Övrigt material som görs tillgängligt via lärplattformen kan tillkomma på samtliga delkurser.