Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Folkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp

Public Health Science BA, Violence in intimate relationships, 7,5 Higher Education Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FH002G
Ämne huvudområde: Folkhälsovetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Våld i nära relationer
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: - - Ingen angiven
Utbildningsområde: Vård 100%
Ansvarig avdelning: Hälsovetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-03-14
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-01-02

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och barn och att belysa konsekvenser av mäns våld mot kvinnor och barn ur ett folkhälsoperspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

- beskriva omfattningen av våld och olika former av våld

- beskriva och förstå konsekvenser av våld för individen och samhället

- förstå hur samhällsstrukturer, organisationer och individers beteende interagerar
och påverkar våldsnivån i ett samhälle

- reflektera över vilken betydelse olika förklaringsmodeller till våld har för
åtgärdsplanering på olika nivåer

- förstå hur bemötande av utsatta kvinnor och barn påverkas av strukturer på
organisations- och samhällsnivå

- beskriva metoder för hur man kan bemöta och stödja kvinnor och barn som
utsatts för våld

- tillämpa kunskaper om våld i en plan för ett förändringsarbete i en organisation.

Innehåll

Kursen består av två delmoment: ett där fokus är på primärprevention och ett med fokus på sekundärprevention.

Delmoment 1. 3,5 hp
Olika former av våld som kan drabba kvinnor och barn och dess konsekvenser ur ett folkhälsoperspektiv
Statistik om våld i nära relationer
Teoretiska modeller och kunskaper om strukturer på samhällsnivå för att förstå våldets bakomliggande orsaker
Teorier om konstruktioner av kön som medverkar till våld i nära relationer
Teoretiska modellers betydelse för hur handlingsplaner och program utformas för att kunna arbeta preventivt på strukturell nivå.

Delmoment 2. 4 hp
Sekundärpreventiva åtgärder för att arbeta med män som misshandlar
Hur kan man stödja kvinnor och barn som utsatts för våld
Olika teoretiska modeller och dess betydelse för hur handlingsplaner utformas när det gäller sekundärprevention
Att synliggöra motstånd på olika nivåer i samhället när det gäller preventivt arbete mot våld i nära relationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Kursen ger en orientering om hur olika teorier om våld i nära relationer påverkar synen på förebyggande arbete samt strävar efter att ge ökade kunskaper om samhällsbaserad prevention och intervention.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen går på kvartsfart och är upplagd som distansutbildning. Arbetsformerna varierar, exempel på arbetsformer är föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, individuellt arbete och arbete i grupp. Obligatoriska avsnitt framgår av studiehandledningen.

Studierna bedrivs enskilt och i grupp via nätbaserad lärplattform med stöd av studiehandledning. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studieformen förutsätter studentens aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Distansformen förutsätter att den studerande har tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Studenten examineras individuellt och i grupp i form av skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i olika övningar.

Delmoment 1
Uppgift 1: Individuell skriftlig uppgift 1,5 hp. Betygsskala A-F
Uppgift 2: Individuell skriftlig uppgift 2,0 hp. Betygsskala A-F

Delmoment 2
Uppgift 3: Individuell skriftlig uppgift 1,5 hp. Betygsskala A-F
Uppgift 4: Skriftlig gruppuppgift 2,5 hp. Betygsskala G-U


Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: (ansvarig Carin Götblad)
Titel: Våld i nära relationer – en folkhälsofråga
Upplaga: SOU 2014:49
Förlag: Fritzes Offentliga Publikationer
Webbadress: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/06/sou-201449/

Författare/red: Heimer, G., Björck, A. & Kunosson, C. (red)
Titel: Våldsutsatta kvinnor - samhällets ansvar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Holmberg, C. & Enander, V.
Titel: Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer, bl a från Nationellt Centrum för Kvinnofrid. Webbadress: www.nck.uu.se

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.