Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Kulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp

Human Geography Ba (C), Scientific and Research Methods II, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: KG045G
Ämne huvudområde: Kulturgeografi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Namn (inriktning): Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G2F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-09-10
Fastställd: 2018-09-24
Senast ändrad: 2018-10-02
Giltig fr.o.m: 2018-10-14

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik samt att förstå praktiska och teoretiska problem inom kulturgeografi. Kursen avser att stimulera till kritiskt reflexivt tänkande och analytisk förmåga kopplat till problemställningar, metod och vetenskapsteori. Detta sker genom att granska och värdera undersökningar, rapporter och forskningsprojekt med koppling till kulturgeografiska frågor samt själv identifiera och skriva samt presentera ett förslag till problemställning och forskningsdesign för ett självständigt arbete. Kursen syftar därför också till att ge praktisk övning med fokus på förberedelser inför ett kommande självständigt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förstå och planera ett självständigt arbete utifrån en vetenskaplig problemformulering.
• Förklara och kritiskt bearbeta olika vetenskapsteoretiska perspektiv inom kulturgeografi och hur dessa relaterar till olika undersökningsmetodiker.
• Använda och motivera val av undersökningsmetodik inom kulturgeografi utifrån en självständigt formulerad problemställning.
• Sammanfatta, förklara och värdera styrkor och svagheter i olika undersökningsmetodiker.

Innehåll

På kursen får studenten repetition och fördjupning inom vetenskapsteori och undersökningsmetodik som bygger vidare på kursen Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik KG030G. Studenten introduceras till olika exempel på forskningsprojekt, undersökningar, rapporter och analyser samt ges möjlighet att förstå, bearbeta och värdera dessa. Kursens huvudsakliga fokus är att självständigt formulera en problemställning för en vetenskaplig undersökning samt till detta föreslå en undersökningsmetodik. I kursens praktiska delar får studenten öva på olika undersökningsmetodiker. Här läggs stor vikt vid hur val av undersökningsmetodik relaterar till såväl problemformulering som vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Behörighet

Kulturgeografi GR (A) 30 hp inklusive 7,5 hp vetenskaplig metod eller Kulturgeografi GR (A) 30 hp samt 7,5 hp vetenskaplig metod i annat samhällsvetenskapligt ämne. Kulturgeografi GR (B) 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, enskilt arbete och grupparbeten samt handledning. Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Aktivt deltagande vid seminarier samt muntliga och skriftliga redovisningar individuellt och i grupp. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Alvehus, Johan
Titel: Problemformulering
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber
Kommentar: Valda delar av boken.

Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
Titel: Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie
Titel: Kunskapens former: Vetenskapsteori och forskningsmetod
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Wahlgren Lars
Titel: SPSS steg för steg
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ekengren, Anne-Marie & Hinnfors, Jonas
Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hay, Ian
Titel: Qualitative Research Methods in Human Geography
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: CABI

Författare/red: Lindstedt, Inger
Titel: Forskningens hantverk
Upplaga: Sensate upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Vetenskapliga artiklar och annat material tillkommer. Övrig litteratur bestäms även av studenten i samråd med kursansvarig.

Övrig information

Kursen ges som en del av programmet Turism och destinationsutveckling, 180 hp (credits), där samläsning med Turismvetenskap GR (C) kan förekomma. Undervisning kan förekomma på engelska.