Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp

Business administration Ba (B), Strategic Management, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ085G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Strategisk ledning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-09-22
Fastställd: 2009-04-03
Senast ändrad: 2018-11-19
Giltig fr.o.m: 2019-01-13

Syfte

Kursens syfte är att ge ökad medvetenhet kring omvärldens betydelse för företags långsiktiga utveckling samt ökad kännedom om strategisk ledning, företagsutveckling och förändringsarbete, Kursen syftar också till att ge fördjupande kunskaper i att analysera ett företags affärsmässiga förutsättningar, bland annat med hjälp av olika grundläggande analys- och planeringsmodeller.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom strategisk ledning,
- återge traditionella samt nyare grundläggande strategiska teorier,
- kunna redogöra för hur olika strategiska aspekter påverkar förutsättningarna för
företagande,
- tillämpa strategiska teorier och modeller på problem i dagens företag,
- i en kortare rapport eller ett PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra teori och praktik,
- aktivt och självständigt förbereda sig inför och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare presentationer inom ämnesområdet.

Innehåll

Kursen omfattar genomgång och studier av centrala begrepp och teorier inom strategisk ledning och företagsutveckling samt genomgång av analysverktyg, arbetsformer och metoder inom arbetsområdet. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma och presentera PM/rapporter avseende exempelvis kartläggning och analys av strategier, marknads- och konkurrensläge, företagsbedömningar, organisation och etiska frågor.

Behörighet

Företagsekonomi GR (A), minst 22,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Johnson, Gerry, Whittington, Richard & Regnér, Patrick.
Titel: Exploring Strategy
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Prentice Education Limited

Vetenskapliga artiklar samt annat utdelat material tillkommer.