Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp

Business Administration Ba (A), Marketing 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ032G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Marknadsföring
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-04-18
Senast ändrad: 2018-11-19
Giltig fr.o.m: 2019-01-13

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i marknadsföringsteori samt förståelse för dess tillämpning.

Lärandemål

Studenter ska efter fullföljd kurs
- ha tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om marknadsföringens olika
delområden och funktioner,
- förstå och behärska förekommande marknadsföringsbegrepp,
- på en grundläggande akademisk nivå kunna analysera marknadsföringsproblem,
- kunna jämföra och förstå skillnader mellan marknadsföring på olika slags
marknader,
- kunna koppla ihop marknadsföringsteori med praktiska
marknadsföringsproblem som företag normalt ställs inför,
- ha fått en inblick i hur akademiska arbeten skrivs och seminariebehandlas.
- kunna använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta databaser.

Innehåll

Kursen avser marknadsföringsteori inriktad på både strategisk nivå och taktisk nivå.
Kursinnehållet behandlar varor och tjänster med avseende på marknadsföring mot konsumenten och företag.
I kursen ingår information av bibliotekspersonal om artikelsökning och databaser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.


Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Parment, Anders
Titel: Principles of Marketing Scandinavian Edition
Upplaga: senaste upplagan.
Förlag: Pearson education limited

Artiklar och PM kan tillkomma.

Additional course material is provided during lectures or is made accessible on the course platform.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.