Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp

Business Administration Ba, (A), Organization and Leadership 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: FÖ118G
Ämne huvudområde: Företagsekonomi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Organisation och ledarskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2015-04-13
Senast ändrad: 2018-11-19
Giltig fr.o.m: 2019-01-13

Syfte

Kursens syfte är att ge kännedom om och förståelse för framträdande begrepp och perspektiv samt problemställningar och problemlösningar inom området organisationsteori. Syftet är vidare att ge kännedom om och förståelse för grunderna i akademiskt arbete i form av uppsatser, rapporter, PM och seminarier.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- definiera och förklara centrala begrepp inom organisationsteori utifrån ett
företagsekonomiskt perspektiv,
- återge traditionella och nyare ledande teorier på området samt översiktligt
jämföra och diskutera organisationsteorins utveckling under 1900-talet,
- tillämpa organisationsteori på problem i dagens samhälle, som exempelvis
att beskriva och analysera ett företags organisation utifrån aktuella teorier,
- i en kortare rapport eller PM behandla en avgränsad frågeställning och
jämföra praktik och teori,
- aktivt och självständigt förbereda och delta i seminariediskussioner och
genomföra kortare egna presentationer.
- använda grundläggande sökteknik i någon/några för ämnet relevanta databaser.

Innehåll

Kursens organisationsteoretiska del presenteras i ett tidsperspektiv, där olika organisationsteoretiska idéer och skolbildningar behandlas i den ordning som de anses ha uppkommit. Det dominerande ledningsperspektivet på organisationer kompletteras med ett perspektiv som belyser olika aspekter av livet i organisationer med utgångspunkt från den enskilde organisationsmedlemmen. I kursen ingår även moment som avser att träna förmågan att utforma PM/rapporter med avseende på såväl innehåll som struktur och formalia samt att presentera och opponera på PM/rapporter.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Vid seminarier och gästföreläsningar gäller obligatorisk närvaro. Vissa undervisningsinslag är obligatoriska.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i ett nätbaserat undervisningsprogram, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Eget studentansvar: Studenterna ansvarar själv för det egna lärandet och förväntas självständigt söka information samt ta eget ansvar i såväl enskilda som gemensamma arbeten.

Begränsning av undervisningen: lärarledd undervisning samt stöd från kursansvarig lärare erbjuds endast i samband med det kurstillfälle då studenten antas till kursen.

Examination

Campuskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell salstentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Distanskurs:
Examination sker genom skriftlig individuell tentamen. Även obligatoriska undervisningsinslag ska vara avklarade innan kursbetyg fastställs.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, M., Paulsson, U.
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bruzelius, L. H., Skärvad, P-H.
Titel: Integrerad organisationslära.
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Corvellec, H. Holmberg, L
Titel: Organisationers vardag - sett underifrån
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber

Referenslitteratur

Författare/red: Svenska språknämnden
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Liber AB

Författare/red: Åberg, G
Titel: Handbok i svenska
Upplaga: senaste upplagan
Förlag: Wahlström & Widstrand

Kursmaterial som delas ut alternativt finns tillgängligt på Internet, Studentportalen eller WebCt.

Additional course material is provided during lectures, or is made accessible on the course platform.

Övrig information

Kursen kan även ingå i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap.