Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Historia GR (A), Demokrati och medborgarskap, 15 hp

History BA (A), Democracy and Citizenship, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: HI057G
Ämne huvudområde: Historia
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Demokrati och medborgarskap
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-11-23
Fastställd: 2018-03-06
Senast ändrad: 2019-03-01
Giltig fr.o.m: 2019-06-01

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om demokratins utveckling med tonvikt på perioden från 1800-talets mitt fram till idag. Sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska villkor står i centrum. Hur kan vi förstå demokratins utformning i olika länder och hur demokratiseringsprocesser uppstår? Hur kan vi förklara de hot som finns mot den politiska demokratin?

Kursen lyfter fram demokratiseringsteorier på olika analysnivåer samt ger en grund för studenten att självständigt kunna använda de förvärvade kunskaperna i en analys av demokratins historiska utveckling i Sverige, Europa och andra delar av världen.

Kursen ges av ämnet historia men riktar sig också till studenter inom samhällsvetenskap och lärarutbildning.

Lärandemål

Den studerande ska efter genomgången kurs:
- kunna redogöra för olika definitioner av demokrati- och medborgarskapsbegreppen
- kunna redogöra för den demokratiska utvecklingen i Sverige och Västeuropa under 1800- och 1900-talen
- kunna jämföra utvecklingen i Västeuropa med demokratiseringstendenser i andra delar av världen
- kunna redogöra för olika demokratiseringsteorier samt självständigt kunna diskutera dem med utgångspunkt i historiska skeenden
- kunna diskutera och jämföra hur demokratier skiljer sig åt vad gäller utformning, förutsättningar och grad av konsolidering
- kunna analysera historiska sammanhang och processer av betydelse för dagens demokratidebatt

Innehåll

Kursen är indelad i två moment om vardera 7,5 hp.

1. Demokrati och medborgarskap i Sverige och Norden (Democracy and Citizenship in Sweden and the Nordic Region, 7,5 credits)
Demokrati- och medborgarskapsbegreppen introduceras och sätts i en historisk kontext. Vidare innehåller momentet en fördjupning av den svenska demokratin och demokratiseringsprocessen: förutsättningar och villkor på lokal, regional och nationell nivå. Fokus ligger dels på reformeringen av rösträtten, styrelseskicket och statsmakten i början av 1900-talet, dels på demokratins nutida tillstånd och utmaningar. Utvecklingen i de andra nordiska länderna berörs översiktligt.

2. Demokratiseringsprocesser i teori och praktik (Democratization in Theory and Practice, 7,5 credits)
Momentet belyser teorier om hur demokratiska system kan etableras och upprätthållas, hur olika faktorer i samhället påverkar det demokratiska systemets utformning samt vilka utmaningar demokratiska system har mötts av från 1800-talet och framåt. Det jämförande perspektivet är centralt: likheter/skillnader mellan länder, sammanhang och tidsperioder. Genom att studera utvecklingen i olika världsdelar övas den studerandes förmåga att självständigt kunna värdera och resonera kring bärkraften i olika teorier och förklaringsgrunder.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och gruppövningar. All undervisning sker via nätet.

Examination

Kursen examineras genom nätbaserade gruppövningar, seminariediskussioner, skriftliga PM och en avslutande hemtentamen.

Studerande har rätt till ordinarie provtillfälle i anslutning till kurs samt två ytterligare prov inom loppet av ett år. Dess provtillfällen skall grundas på samma kurslitteratur. Studerande som underkänts minst två gånger på kurs eller del av en kurs, har rätt att begära att annan examinator utses, om det inte finns särskilda skäl mot det. Ansökan om att få en ny examinator utsedd skall vara skriftlig och ställs till den instans som utser examinator.
Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Titel: Rösträtten 80 år: forskarantologi
Upplaga: 2001
Förlag: Justitiedepartementet
Kommentar: Valda artiklar, ca 100 sidor. Tillhandahålls via lärplattformen.

Författare/red: Holgersson, Ulrika & Wängnerud, Lena (red.)
Titel: Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige
Upplaga: 2018
Förlag: Makadam förlag
Kommentar: Ca 400 sidor

Författare/red: Lewin, Leif
Titel: Ideologi och strategi: svensk politik under 150 år
Upplaga: 2017
Förlag: Carlsson bokförlag
Kommentar: Valda delar, ca 160 sidor. Även tidigare upplagor kan användas.

Författare/red: Möller, Tommy
Titel: Svensk politisk historia: strid och samverkan under tvåhundra år
Upplaga: 2015
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Valda delar, ca 100 sidor, främst kap. 1-6. Även tidigare upplagor kan användas.

Moment 2

Författare/red: Andrén, Mats
Titel: Mellan deltagande och uteslutning: det lokala medborgarskapets dilemma
Upplaga: 2005
Förlag: Gidlunds
Kommentar: 150 sidor

Författare/red: Ekman, Joakim; Linde, Jonas; Sedelius, Thomas
Titel: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar
Upplaga: 2014
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: 250 sidor

Författare/red: Haerpfer, Christian W & Welzel, Christian m. fl (red.)
Titel: Democratization
Upplaga: 2018 (Second Edition)
Förlag: Oxford University Press
Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor

Författare/red: Potter, David; Goldblatt, David; Kiloh, Margaret
Titel: Democratization
Upplaga: 1997
Förlag: Polity Press
Kommentar: Valda delar, ca 300 sidor

Referenslitteratur

Författare/red: Manin, Bernard
Titel: Den representativa demokratins principer
Upplaga: 2002
Förlag: SNS förlag/Studentlitteratur
Kommentar: Finns även på engelska: The Principles of Representative Government

Moment 1: Tillkommer individuell fördjupningslitteratur om maximalt 300 sidor inom valbara inriktningar. Information ges av undervisande lärare i samband med kursstarten.