Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Research in Archives Information Science, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK006A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 70%
Teknik 30%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-08-30
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om den arkivvetenskapliga forskningen i ett nationellt och internationellt perspektiv. Framför allt fokuserar kursen på forskning inom elektronisk dokument- och arkivhantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- självständigt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell nationell och internationell arkiv- och informationsvetenskaplig utveckling och forskning
- självständigt diskutera och analysera forskningens drivkrafter och genomslagskraft
- identifiera, jämföra och kritiskt granska problemformuleringar i olika typer av forskningsprojekt

Innehåll

- Framväxten av arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Internationella utvecklings- och forskningsprojekt
- Nationella utvecklings- och forskningsprojekt
- Trender inom arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Tillämpad forskning

Behörighet

Avlagd kandidatexamen med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

6.0 hp, I105: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S105: Seminarium, muntlig redovising
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Archival Science 4 (3–4), 2004. Special issue on Archival Research.

Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer

Frescati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development., OECD, Senaste upplagan

Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation (KOM 2011:48), Europeiska kommissionen 2011

God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011

Records Management Journal 17 (3), 2007. Special Issue: Research in records management.

Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer:

Rider, S & Jörnesten, A, (red), Reclaim the Science! : om vetenskapens avakademisering, Hedemora, Gidlund, Senaste upplagan

Ruusalepp, R., Digital Preservation in Archives - An Overview of Current Research and Practices, Stockholm, Riksarkivet, 2005

Sundqvist, A, Formeringen av en vetenskaplig discplin, Information, Förvaltning och Arkiv. Arkiv i Norrland 20.

Ytterligare artiklar kan tillkomma.