Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Research in Archives Information Science, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK006A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 70%, Teknik 30%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-08-30
 • Senast ändrad: 2020-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2020-10-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om den arkivvetenskapliga forskningen i ett nationellt och internationellt perspektiv. Framför allt fokuserar kursen på forskning inom elektronisk dokument- och arkivhantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- självständigt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell nationell och internationell arkiv- och informationsvetenskaplig utveckling och forskning
- självständigt diskutera och analysera forskningens drivkrafter och genomslagskraft
- identifiera, jämföra och kritiskt granska problemformuleringar i olika typer av forskningsprojekt

Innehåll

- Framväxten av arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Internationella utvecklings- och forskningsprojekt
- Nationella utvecklings- och forskningsprojekt
- Trender inom arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Tillämpad forskning

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

I109: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S109: Seminarium 1, muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S209: Seminarium 2, muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Archival Science 4 (3–4), 2004. Special issue on Archival Research.
 • Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer
 • Titel: God forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011
 • Titel: Records Management Journal 17 (3), 2007. Special Issue: Research in records management.
 • Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer:
 • Författare/red: Edited by Anne J Gilliland, Sue McKemmish and Andrew J Lau
 • Titel: Research in the Archival Multiverse
 • Förlag: Monash University Publishing
 • Webbadress: http://www.oapen.org/search?identifier=628143
 • Kommentar: Boken gratis som PDF, och i tryckt form får man köpa den
 • Författare: McLeod, J
 • Artikeltitel: Records Management Research—Perspectives and Directions
 • Tidskrift: 2008: v. 29 nr1, ss. 28-40
 • År/Volym/nr/sidor: Records Management Journal
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2020-10-07