Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori, 15 hp

Archives and Information Science MA, Archival and Information Science Research and Theory, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK026A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning och teori
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2021-09-20
 • Senast ändrad: 2023-09-06
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om den arkivvetenskapliga forskningen, arkivteorins utveckling och tillämpning med fokus på elektronisk dokument- och arkivhantering i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- självständigt redogöra för, analysera och kritiskt granska aktuell nationell och
internationell arkiv- och informationsvetenskaplig utveckling och forskning
- självständigt diskutera och analysera forskningens drivkrafter och
genomslagskraft
- identifiera, jämföra och kritiskt granska problemformuleringar i olika typer av
forskningsprojekt
- självständigt redogöra för och diskutera arkivteorins centrala begrepp och
utveckling över tid
- analysera och jämföra olika teoriinriktningar
- diskutera arkivteorins konkreta tillämpning i organisationer och praktiska konsekvenser för utveckling av informationssystem
- beskriva olika metodologiska begräsningar vid arkivvetenskaplig forskning

Innehåll

- Framväxten av arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Internationella och nationella utvecklings- och forskningsprojekt
- Trender inom arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Arkiv- och informationsvetenskapens idéhistoria
- Life Cycle Model vs. Records Continuum model
- Appraisal Theory
- Recordsbegreppet och autenticitet

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska

Examination

I200: Skriftlig inlämningsuppgift, 11,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S200: Seminarium, skriftlig inlämningsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

S201: Seminarium, skriftlig inlämningsuppgift och muntlig redovisning., 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som distanskurs; du behöver därför en dator med Internetuppkoppling, samt tillgång till webbkamera och headset.

Vana att läsa litteratur på engelska.

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som AK005A och AK006A

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Titel: Archival Science 4 (3–4), 2004. Special issue on Archival Research.
 • Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer
 • Titel: Records Management Journal 17 (3), 2007. Special Issue: Research in records management.
 • Kommentar: Alla artiklar i detta specialnummer:
 • Författare/red: Edited by Anne J Gilliland, Sue McKemmish and Andrew J Lau
 • Titel: Research in the Archival Multiverse
 • Förlag: Monash University Publishing
 • Webbadress: http://www.oapen.org/search?identifier=628143
 • Kommentar: Boken gratis som PDF, och i tryckt form får man köpa den
 • Författare: McLeod, J
 • Artikeltitel: Records Management Research—Perspectives and Directions
 • Tidskrift: 2008: v. 29 nr1, ss. 28-40
 • År/Volym/nr/sidor: Records Management Journal
 • Författare/red: Vetenskapsrådet (2017)
 • Titel: God forskningssed
 • Förlag: Stockholm: Vetenskapsrådet
 • Webbadress: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2023-09-06