Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivsystem, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Archival Systems, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK003A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Arkivsystem
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 25%
Teknik 75%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-08-30
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper för att självständigt kunna analysera, utveckla och förvalta tillförlitliga och beständiga arkivsystem för olika verksamheters och organisationers behov.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- självständigt redogöra för, analysera och jämföra centrala begrepp, teorier, standarder och modeller och deras tillämpning för olika typer av arkivsystem
- kritiskt granska, jämföra och utvärdera olika typer av arkivinformationssystem
- utifrån teorier och modeller självständigt kunna utveckla och planera strategier för införande och förvaltning av olika typer av arkivinformationssystem

Innehåll

- Records Continuum Model
- Centrala begrepp och definitioner
- Strategier, modeller, standarder, och metoder för utveckling och förvaltning av arkivinformationssystem
- Bevarandestrategier
- Metatdata
- OAIS-modellen

Behörighet

Avlagd kandidatexamen i arkiv- och informationsvetenskap eller närliggande ämne.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

7,5 hp, M102: Muntlig och skriftlig redovisning.
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Fler artiklar tillkommer

From volatility to digital permanence, Preserving databases, Digital Preservation Testbed, White Paper, Haag, 2003, http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docs/volatility-permanence-databases-en.pdf

From volatility to digital permanence, Preserving text documents, Digital Preservation Testbed, White Paper, Haag, 2003., http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docs/volatility-permanence-textdocs-en.pdf

InterPARES Project, http://www.interpares.org/

Kommentar: (valda delar)

Riksarkivets föreskrifter om arkivredovisning 2008:4, www.ra.se

Victorian Electronic Records Strategy (VERS), Digital Archive, http://www.prov.vic.gov.au/vers/digitalarchive/

Vägledning till ramavtalet Informationsförsörjning, Verva, 2005, http://www.verva.se/upload/Vagledningar/info05/Vagledning-Informationsforsorjning.pdf

XML and digital preservation, Digital Preservation Testbed, White Paper, Haag, 2002, http://www.digitaleduurzaamheid.nl/bibliotheek/docs/white-paper_xml-en.pdf

Allinson, J., OAIS as a reference model for repositories, Digital Repositories Support, UKOLN, ,, University of Bath, (2006) 0.5 (revised draft), http://www.ukoln.ac.uk/repositories/publications/oais-evaluation-200607/Drs-OAIS-evaluation-0.5.pdf

Ball, A., Briefing Paper: the OAIS ReferenceModel, UKOLN, University of Bath, February 2006

Brissman, K., Carlzon, D., OAIS i praktiken - En studie av OAIS-användning vid skapandet av ett digitalt arkiv., D-uppsats Lunds Universitet, 2006, http://biblioteket.ehl.lu.se/olle/papers/0001948.pdf

Committee on current records in an Electronic Environment, Electronic records: A workbook for archivists, International Council on Archives, Paris 2005, http://www.ica.org/biblio/Study16ENG_5_2.pdf

Consultative Committee for Space Data Systems, Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)., Blue Book, January 2002., http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf

EVANS, J, MCKEMMISH S. and BHODAY. K, “Create Once, Use Many Times: The Clever Use of Recordkeeping Metadata for Multiple Archival Purposes”, Archival Science 5:17-42, 2005

Heslop, H; Davis, S and Wilson, A, An Approach to the Preservation of Digital Records, National Archives of Australia, Canberra, 2002, http://www.naa.gov.au/recordkeeping/er/digital_preservation/Green_Paper.pdf

Hänström, K, Autenticitet i en digital värld, Human IT, 2007

ISAAR(CPF):, International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families,, Second edition, http://www.ica.org/biblio/ISAAR2EN.pdf

ISAD(G):, General International Standard Archival Description,, Second edition, http://www.ica.org/biblio/isad_g_2e.pdf

Lavoie, B. F., The Open Archival Information System Reference Model, 2004, www.dpconline.org/docs/lavoie_OAIS.pdf

Lee, Slattery, Lu, Tang, and McCrary, “The State of the Art and Practice in Digital Preservation”,, Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology,, Volume 107, Number 1, January–February 2002., http://nvl.nist.gov/pub/nistpubs/jres/107/1/j71lee.pdf

Pitti, D. V., Encoded Archival Description An Introduction and Overview, D-Lib Magazine, November 1999, http://www.dlib.org/dlib/november99/11pitti.html

Ruusalepp, R., Digital Preservation in Archives - An Overview of Current Research and Practices, 2005, http://ldb.project.ltu.se/projectweb/portalproject/Internationella%20publikationer[1].html