Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Archival Theory, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK005A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Arkivteori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 100%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2007-05-15
 • Senast ändrad: 2020-10-07
 • Giltig fr.o.m: 2020-10-01

Syfte

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper i arkivteorins utveckling och tillämpning med fokus på aktuella teoribildningar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- självständigt redogöra för och diskutera arkivteorins centrala begrepp och utveckling över tid
- analysera och jämföra olika teoriinriktningar
- diskutera arkivteorins konkreta tillämpning i organisationer och praktiska konsekvenser för utveckling av informationssystem

Innehåll

- Arkiv- och informationsvetenskapens idéhistoria
- Life Cycle Model vs. Records Continuum model
- Appraisal Theory
- Recordsbegreppet
- Autenticitet

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp)

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

R104: Rapport, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S104: Seminarium, muntlig redovising av rapport, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cox, Richard J
 • Titel: Managing records as evidence and information
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Quorum Books,
 • Författare/red: Eastwood, T. & H. MacNeil (red.).
 • Titel: Currents of Archival Thinking
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: CA: Libraries Unlimited
 • Författare/red: John Ridener
 • Titel: From Polders to Postmodernism: A concise history of archival theory
 • Upplaga: Senaste
 • Förlag: Litwin Books
 • Författare/red: McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.)
 • Titel: Archives: Recordkeeping in Society,
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Charles Sturt University, Centre for Information Studies
Ytterligare artiklar kan tillkomma

Sidan uppdaterades 2020-10-07