Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Archival Theory, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK005A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Arkivteori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-05-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge avancerade kunskaper i arkivteorins utveckling och tillämpning med fokus på aktuella teoribildningar.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
- självständigt redogöra för och diskutera arkivteorins centrala begrepp och utveckling över tid
- analysera och jämföra olika teoriinriktningar
- diskutera arkivteorins konkreta tillämpning i organisationer och praktiska konsekvenser för utveckling av informationssystem

Innehåll

- Arkiv- och informationsvetenskapens idéhistoria
- Life Cycle Model vs. Records Continuum model
- Appraisal Theory
- Recordsbegreppet
- Autenticitet

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

6.0 hp, R104: Rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S104: Seminarium, muntlig redovising av rapport
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Kommentar: Ytterligare artiklar kan tillkomma

Cox, Richard J, Managing records as evidence and information, Westport, Conn.,, Quorum Books,, Senaste upplagan, -56720-231-4

Eastwood, T. & H. MacNeil (red.)., Currents of Archival Thinking, Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited, Senaste upplagan

McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), Archives: Recordkeeping in Society,, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies, Senaste upplagan