Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Arkiv- och informationsvetenskap AV, Hållbar arkitektur, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Sustainable Architecture, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK023A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hållbar arkitektur
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 50%, Teknik 50%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2017-03-15
 • Fastställd: 2017-06-07
 • Senast ändrad: 2019-05-15
 • Giltig fr.o.m: 2019-07-01

Syfte

Arkitektur har fått allt större betydelse och används idag inom både affärs-, verksamhets- och systemutveckling i både privata och offentliga organisationer. Kursen ger en bred introduktion inom koncern-/enterprisearkitektur, verksamhetsarkitektur liksom andra arkitekturer. Kursen vänder sig till flera yrkesroller inom IT-ledning, (informations-)förvaltning, utveckling (till exempel kravanalytiker, testledare), projektledare eller beställare från verksamheten.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- förklara vad arkitektur är och varför den är viktig,
- beskriva olika skikt och modeller i arkitekturer och hur de hänger ihop,
- beskriva olika modeller för interoperabilitet,
- beskriva yrkesrollerna i branschen och deras respektive ansvar,
- modellera processer och begrepp i verksamheter,
- analysera och utvärdera hur arkitekturen förvaltas inom en organisation.

Innehåll

Skikt av arkitektur och olika modelltyper
Koncernarkitektur (enterprisearkitektur)
Verksamhetsarkitektur
Tjänsteorientering
Roller kopplade till arkitektur
Interoperabilitet

Behörighet

Kandidatexamen.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationsuppgifter. En del av undervisningen är lärarledd medan huvuddelen bedrivs som självstudier. Undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling.

Examination

I101: Inlämningsuppgifter och projekt, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

T101: Tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.5 hp, I101: Inlämningsuppgifter och projekt
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.0 hp, T101: Tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier finns på www.miun.se/betygskriterier

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Akenine, D., Kammerfors, E., Toftefors J.
 • Titel: Boken om IT-arkitektur
 • Förlag: Hoi förlag
 • Upplaga: 2014 eller senare
 • Författare/red: Anita Jansson
 • Titel: Verksamhetsarkitektur – Strategi och praktik för effektivare företag
 • Förlag: Sanoma utbildning
 • Kommentar: ISBN: 978-91-523-4635-8

Referenslitteratur

 • Författare/red: Lankhorst, M.
 • Titel: Enterprise Architecture at Work - Modelling, Communication and Analysis
 • Förlag: Springer
 • Upplaga: 2013 eller senare
Inom kursen kommer cirka 250 sidor artiklar/litteratur tillkomma.