Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Information management and Records Management, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK013A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Informationshantering och dokumentstyrning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 40%
Teknik 60%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2012-10-08
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge förståelse om informations- och dokumenthanteringens strategiska betydelse för organisationer och samhälle, samt att ge avancerade kunskaper om olika teorier, modeller och standarder för utveckling av ärende- och dokumenthanteringssystem i olika typer av verksamheter.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- självständigt redogöra för, analysera och jämföra centrala begrepp, teorier, standarder och modeller för informations- och dokumentstyrning och informationsarkitektur
- kritiskt granska, testa, jämföra och utvärdera olika typer av ärende- och dokumenthanteringssysystem
- utifrån teorier och modeller självständigt utveckla och planera strategier för införande och förvaltning av olika typer av ärende- och dokumenthanteringssystem

Innehåll

- Records/Information Continuum Theory
- Teorier, standarder, modeller och metoder för dokumentstyrning
- Teorier, standarder, modeller och metoder för informationshantering och informationsarkitektur
- Organisationsteori

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

7.5 hp, I101: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

DIRKS Manual, National Archives, Australia, www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/dirksman/pdf_contents.html

Samtliga artiklar i specialnummer om ERMS i Records management Journal, Records Management Journal vol 3. issue 3

Bates, M.J., Information and knowledge: an evolutionary framework for information science, Information Research, 10(4) paper 239

Kommentar: Available at http://InformationR.net/ir/10-4/paper239.html

Bondarenko et al, Requirements for the Design of a Personal Document-Management System, JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 61(3):468–482, 2010

Brian Detlor, Information management: a Systemic Model, Archives & Social Studies:, International Journal of Information management, Vol 30, Issue 2, April 2010, pp. 103-108.

Committee on current records in an Electronic Environment, Electronic records: A workbook for archivists, International Council on Archives, Paris 2005, http://www.ica.org/biblio/Study16ENG_5_2.pdf

Dahlström, Mats & Gunnarsson, Mikael, Document architecture draws a circle: on document architecture and its relation to library and information science education and research, Information Research, 5(2)

Kommentar: Available at: http://informationr.net/ir/5-2/paper70.html

Don Latham, Information Architecture: Notes Toward a New Curriculum, JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 53(10):824–830, 2002

Evernden R. and Evernden E., “Third-Generation Information Architecture”,, In Communications of the ACM, Vol. 46, No. 3, pp. 95-98 (2003).

Gunnlaugsdottir, J., The Implementation and Use of ERMS – A Study in Icelandic Organisations, Tampere University, Academic Dissertation 2006, http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6763-9.pdf

Kommentar: Valda delar

Mckemmish Sue, Placing Records Continuum Theory and Practice, Kluwer academic publisher, Archival Science 1: 333–359, 2001.

McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), Archives: Recordkeeping in Society,, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies, Senaste upplagan

Kommentar: Valda delar

Nordheim, Stig; Päivärinta, Tero, “Implementing enterprise content management: from evolution throughstrategy to contradictions out-of-the-box”,, Palgrave Macmillan, European Journal of Information Systems, Volume 15, Number 6, December 2006, pp. 648-662(15)

Reed, Barbara, Reading the Records Continuum: Interpretations and Explorations, Archives and Manuscripts Vol. 33 No1

Sundberg H. P., Wallin P, “Recordkeeping and Information Architecture – A study of the Swedish Financial Sector,, International Journal of Public Information Systems, 2007, www.ijpis.net

Tyrväinen, Pasi; Päivärinta, Tero; Salminen, Airi; Iivari, Juhani, Characterizing the evolving research on enterprise content management,, Palgrave Macmillan, European Journal of Information Systems, Volume 15, Number 6, December 2006, pp. 627-634(8)

Referenslitteratur

Arkivverket – Riksarkivet Og Statsarkivene. NOARK- 4 English Version, www.riksarkivet.no/arkivverket/lover/elarkiv/noark-4/english.html

Cornwell Management Consultants, Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq), (INSAR Supplement VI), Bruzelles-Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission, March 2001, http://www.cornwell.co.uk/moreq

Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK007A.