Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Informationshantering och dokumentstyrning, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Information management and Records Management, 7.5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK013A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Informationshantering och dokumentstyrning
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Humaniora 40%, Teknik 60%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Fastställd: 2012-10-08
 • Senast ändrad: 2017-06-27
 • Giltig fr.o.m: 2017-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse om olika metoder för styrning av informationshantering, kan stödja hållbar informationsförsörjning och interoperabilitet över tid. Studenten skall erhålla fördjupad kunskap om olika teorier, modeller som används som verktyg i strategiskt arbete kring informationsförsörjning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra, analysera och jämföra centrala begrepp, teorier, och modeller för informations- och dokumentstyrning,
- förklara utifrån teorier och modeller bakomliggande drivkrafter för strategisk informationsförsörjning.

Innehåll

- Records/Information Continuum Theory
- Olika former för informations- och dokumentstyrning
- Interoperabilitet, Accountability, och Spårbarhet
- Hållbarhetsbegreppet och informations- och dokumentstyrning

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator med headset och webbkamera samt internetuppkoppling.

Examination

I103: Skriftlig inlämningsuppgift, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

L103: Laboration, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3.0 hp, L103: Laboration
Betyg: Godkänd eller Underkänd

4.5 hp, I103: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Övergångsregel

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK007A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Frank Upward
 • Artikeltitel: Modeling the continuum as paradigm shift in recordkeeping and archiving processes, and beyond - a personal reflection.
 • Tidskrift: 2000/ 10/ 3/ 115-139
 • År/Volym/nr/sidor: Records Management Journal,
 • Författare/red: ISO/TC 46/SC 11
 • Titel: ISO 30300:2011 Information and documentation -- Management systems for records -- Fundamentals and vocabulary
 • Förlag: ISO
 • Kommentar: ISO 30300:2011 kan läsas via eNav på bibliotekets resurser
 • Författare/red: ISO/TC 46/SC 11
 • Titel: ISO 30301:2011 Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements
 • Förlag: ISO
 • Kommentar: ISO 30300:2011 kan läsas via eNav på bibliotekets resurser
 • Författare: Sue McKemmish
 • Artikeltitel: Placing records continuum theory and practice
 • Tidskrift: 2001/ 1/ 4/ 333-359
 • År/Volym/nr/sidor: Archival Science
I samband med kursstart kan 250sidor litteratur tillkomma

Sidan uppdaterades 2023-01-11