Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Teori och metod, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Theory and Methodology, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK001A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Teori och metod
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-05-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om teoribildning och vetenskapliga metoder med avseende på det arkiv- och informationsvetenskapliga forskningsområdet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- självständigt redogöra för och tillämpa kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder
- kritiskt granska och jämföra olika teorier och metoder
- förstå grundläggande vetenskapsteoretiska perspektiv
- självständigt välja och tillämpa lämplig teori och metod för en akriv- och informationsvetenskaplig forskningsuppgift

Innehåll

- Kvalitativ och kvantitativ metod
- Samhällsveteskapliga teorier
- Grundläggande vetenskapsteori
- Arkivvetenskaplig teori och metod

Behörighet

Avlagd kandidatexamen med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

6.0 hp, I104: Skriftlig inlämningsuppgift
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S104: Seminarium, muntlig redovising
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Hartmann, Jan, Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori, Lund, Studentlitteratur, Senaste upplagan

Månson, Per (red.), Moderna samhällsteorier: Traditioner, riktningar, teoretiker., Stockholm, Norstedts akademiska förlag, Senaste upplagan

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, London, Facet, Senaste upplagan

Ytterligare artiklar kan tillkomma.