Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Tillgängliggörande och användning, 7,5 hp

Archives and Information Science MA, Access and Use, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK004A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Tillgängliggörande och användning
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 40%
Teknik 60%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-08-30
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper för att analysera användning, användargrupper och användargruppers beteende, samt kunskaper för att analysera och utveckla system för tillgängliggörande av arkivinformation.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

- självständigt redogöra för, analysera och jämföra centrala begrepp, teorier och modeller för användarebeteende och informationsanvändning
- självständigt kunna genomföra en användarstudie
- kritiskt granska, testa och utvärdera olika typer av arkivinformationssystem
- utifrån teorier och modeller självständigt kunna utveckla och planera strategier för införande och förvaltning av olika typer av arkivinformationssystem ur ett tillgängliggörandeperspektiv.

Innehåll

- Teorier om användning av arkivinformation och informationssystem
- Centrala begrepp och definitioner
- Metoder för analys av användning och användarbeteende
- Metoder för analys och design av arkivinformationssystem
- Stategier för tillgängliggörande av arkivinformation

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

6.0 hp, R103: Rapport
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S103: Seminarium, muntlig redovising av rapport
Betyg: Godkänd (P) eller Underkänd (F)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Kommentar: Ytterligare artiklar tillkommer

Borgman, C. L., From Gutenberg to the Global Information Infrastructure. Access to Information in the Networked World, Cambridge, Massachusetts; London, England, The MIT Press, 2000

Lund, Niels D. (red.), Digital formidling af kulturarv: fra samling til sampling, København, Multivers, 2009, 978-87-7917-266-1

McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), Archives: Recordkeeping in Society,, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies, Senaste upplagan

Kommentar: Valda delar

Pugh, M. J., Providing Reference Services for Archives and Manuscripts, Chicago, The Society of American Archivists, 2005