Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Uppsats, 15 hp

Archives and Information Science MA, Thesis, 15 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK002A
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Uppsats
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-06-15
Senast ändrad: 2013-07-09
Giltig fr.o.m: 2013-08-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten med hög grad av självständighet ska kunna identifiera vetenskapliga problem inom det arkiv- och informationsvetenskapliga området, självständigt kunna genomföra vetenskapliga undersökningar och skriftligen och muntligen kunna presentera forskningsresultat.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- självständigt identifiera, analysera och bearbeta ett arkiv- och informationsvetenskapligt problem
- välja och redogöra för lämplig teoribildning och metod för problemställningen
- författa en uppsats enligt vetenskapliga kriterier

Innehåll

- Teori och metod
- Problematisering och problemformulering
- Uppsatsskrivande

Behörighet

Avlagd kandidatexamen (180 hp) med inriktning mot arkivvetenskap, informationsvetenskap, informatik, systemvetenskap eller biblioteksvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

15 hp
Skriftlig och muntlig avrapportering av genomfört arbete.
Genomförd opposition under examensseminarium.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur