Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Archives and Information Science MA, Development of Theory and Research Design, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK025A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Utveckling av teori och forskningsdesign
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 60%, Humaniora 40%
 • Ansvarig institution: Kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem
 • Fastställd: 2020-10-01
 • Senast ändrad: 2023-09-06
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska angreppssätt, samt praktiska vetenskapliga tillvägagångssätt. Vidare behandlar kursen hur dessa relateras till varandra och hur olika metodologiska angreppssätt påverkar specifika metod- och designval.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- självständigt utföra vetenskapliga litteraturstudier
- analysera och bedöma olika teorier och/eller experimentella metoder för det vetenskapliga projektet
- kritiskt granska de metodologiska angreppssätten i vetenskapliga arbeten
- välja och tillämpa för disciplinen relevanta metodologiska angreppssätt och praktiker
- välja och tillämpa för disciplinen relevanta kvantitativa och/eller kvalitativa ansatser
- reflektera över och analysera etiska och samhälleliga aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete
- redovisa, motivera och argumentera för valet av teori eller experiment för att lösa den formulerade vetenskapliga problemställningen
- identifiera behov av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Kursen omfattar en grundlig genomgång av vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska angreppssätt (samhällsvetenskapliga samt naturvetenskapliga/tekniska kvantitativa och kvalitativa ansatser) samt relationen mellan vetenskapsteori, forskningsdesign och metodval.
Vidare går kursen in på forskningens praktik genom ett fokus på formulering av syfte och frågeställningar, litteraturstudier samt användning av tidigare forskning och teorier.
Kursen omfattar fördjupade och projektspecifika moment som omfattar helt eller delvis följande: Problemformulering, teorier, modeller, vetenskapliga metoder, experimentella metoder, vetenskapsteoretiska perspektiv, verktyg och instrumentering och forskningsdesign.

Behörighet

Kandidatexamen

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs via föreläsningar, seminarier, handledning, samt återkoppling på inlämningsuppgifter. Kursen innehåller till allra största delar moment med självstudier med individuellt arbete.

Kursen kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Examination

R104: Skriftlig rapport över en genomförd litteraturstudie, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R204: Skriftlig rapport över vald vetenskapssyn, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R304: Skriftlig rapport positionering, metod och teorival, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R404: Forskningsplan, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK016A.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj
 • Titel: Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: Goldkuhl, Göran
 • Titel: Kunskapande
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Internationella Handelshögskolan i Jönköping; Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO), Linköpings universitet
 • Författare/red: Hartmann, Jan
 • Titel: Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: John W. Creswell
 • Titel: Qualitative Inquiry & Research Design
 • Upplaga: senaste uppl.
 • Förlag: SAGE Publications Inc
 • Författare/red: Pickard, Alison Jane
 • Titel: Research methods in information
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: London: Facet

Ett urval av vetenskapliga artiklar om totalt 250-300 sidor tillkommer
En del av kurslitteratur är projektspecifik.

A selection of scientific articles (250-300 pages) will be added
Eng. Some of the course literature is project-specific.

Sidan uppdaterades 2023-09-06