Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp

Archives and Information Science MA, Development of Theory and Research Design, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: AK016A
 • Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Utveckling av teori och forskningsdesign
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 60%, Humaniora 40%
 • Ansvarig institution: Informationssystem och -teknologi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2013-01-21
 • Fastställd: 2013-03-01
 • Senast ändrad: 2018-01-11
 • Giltig fr.o.m: 2017-01-02

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska fördjupa sig i, för avhandlingsprojektet, centrala teorier, experimentella metoder och verktyg.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:
- Självständigt kunna utföra vetenskapliga litteraturstudier
- Kunna analysera och bedöma olika teorier och/eller experimentella metoder för det vetenskapliga projektet
- Kunna redovisa, motivera och argumentera för valet av teori eller experiment för att lösa den formulerade vetenskapliga problemställningen
- Visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade och projektspecifika moment som omfattar helt eller delvis följande: Teorier, modeller, experimentella metoder, verktyg och instrumentering. Innehållet definieras till omfång och djup av en individuell kursplanering som upprättas av handledaren.

Behörighet

Antagen till Projektbaserat masterprogram, inriktning Arkiv- och informationsvetenskap.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen startas genom att handledaren upprättar en individuell kursplanering som är projektspecifik och som förutom innehållet definierar formen för undervisningen och kurslitteratur. Kursen innehåller till allra största delar moment med självstudier med individuellt arbete.

Examination

R104: Skriftlig rapport över en genomförd litteraturstudie, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R204: Skriftlig rapport över vald vetenskapssyn, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R304: Skriftlig rapport positionering, metod och teorival, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

R404: Forskningsplan, 6,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3.0 hp, R104: Skriftlig rapport över en genomförd litteraturstudie
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, R204: Skriftlig rapport över vald vetenskapssyn
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

3.0 hp, R304: Skriftlig rapport positionering, metod och teorival
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

6.0 hp, R404: Forskningsplan,
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj
 • Titel: Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: Goldkuhl, Göran
 • Titel: Kunskapande
 • Upplaga: 1998
 • Förlag: Internationella Handelshögskolan i Jönköping; Centrum för studier av Människa, Teknik och Organisation (CMTO), Linköpings universitet
 • Författare/red: Hartmann, Jan
 • Titel: Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: Lund, Studentlitteratur
 • Författare/red: John W. Creswell
 • Titel: Qualitative Inquiry & Research Design
 • Upplaga: senaste uppl.
 • Förlag: SAGE Publications Inc
 • Författare/red: Pickard, Alison Jane
 • Titel: Research methods in information
 • Upplaga: senaste
 • Förlag: London: Facet
Ett urval av vetenskapliga artiklar om totalt 250-300 sidor tillkommer
En del av kurslitteratur är projektspecifik.

A selection of scientific articles (250-300 pages) will be added
Eng. Some of the course literature is project-specific.

Sidan uppdaterades 2020-09-04