Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp

Archives and Information Science BA (A), Archival Regulations, 7.5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK016G
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Lagstiftning och förvaltningskunskap
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Humaniora 40%
Teknik 60%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2011-10-01
Fastställd: 2012-04-10
Senast ändrad: 2014-06-18
Giltig fr.o.m: 2014-07-01

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap i rättsvetenskap. Kursen syftar även till att ge grundläggande juridisk kunskap för att kunna praktiskt verka inom området arkiv- och dokumenthantering.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- redogöra för det svenska rättsystemets principer, uppbyggnad och centrala juridiska termer
- använda och tillämpa olika typer av rättskällor
- redogöra skriftligen för offentlighetslagstiftning, PUL, sekretesslagstiftning, förvaltningslagstiftning och arkivlagstiftning

Innehåll

- Grundläggande rättskunskap
- Offentlighetslagstiftning
- Arkivlagstiftning
- Förvaltningslagen, PUL
- Offentlighets- och sekretesslagen

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR (A), Grundläggande arkiv- och informationsvetenskap, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Den lärarledda undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, metod- och gruppövningar samt laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och Internetuppkoppling.

Examination

1.5 hp, S102: Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium.
Betyg: Godkänd eller Underkänd

6.0 hp, Q102: Webbexamination
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A–E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bohlin Alf
Titel: Offentlighetsprincipen
Förlag: Juristförlaget
Kommentar: ISBN 9789139205388

Författare/red: Geijer Ulrika, Lenberg Eva & Lövblad Håkan
Titel: Arkivlagen, En kommentar
Förlag: Norstedts Juridik
Kommentar: ISBN 978-91-39-10996-9

Författare/red: Hydén Håkan
Titel: Rättsregler
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: ISBN 9789144057361

Författare/red: Persson Olle
Titel: Handlingsoffentlighet, övningskompendium
Förlag: Författaren och Mitthögskolan

Författare/red: Petersson Roger, Reinholdsson Klas
Titel: Personuppgiftslagen i praktiken
Förlag: Norstedts Juridik
Kommentar: ISBN 978-913911179-5

Författare/red: Warnling-Nerep Viveca
Titel: En introduktion till förvaltningsrätten
Förlag: Norstedts Juridik
Kommentar: ISBN 978-913920546-3

Ca 100 sidor författningstext samt ca 50 sidor artiklar tillkommer

Övrig information

Rekommendation: datorvana - ordbehandling, Internetanvändning och e-post. Vana att läsa litteratur på engelska.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kod AK024G.