Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Arkiv- och informationsvetenskap GR (C), 30 hp

Archives and Information Science BA (C), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: AK023G
Ämne huvudområde: Arkiv- och informationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Humaniora 50%
Teknik 50%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för arkiv- och datavetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Inrättad: 2007-03-15
Fastställd: 2007-08-30
Senast ändrad: 2013-05-30
Giltig fr.o.m: 2013-07-01

Syfte

Kursen behandlar den moderna teoriutvecklingen inom det arkiv- och informationsvetenskapliga ämnesområdet och dess praktiska tillämpningar. Kursen syftar till att ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt till ämnet.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna
- muntligt och skriftligt redogöra för aktuell nationell och internationell arkiv- och informationsvetenskaplig teoribildning och forskning
- diskutera dess tillämpning och praktiska konsekvenser
- muntligt och skriftligt redogöra för arkivinformationens funktion i samhälle och organisationer idag och i ett internationellt och historiskt perspektiv
- analysera olika databärares och mediers funktion och egenskaper i ett historiskt perspektiv
- identifiera en arkiv- och informationsvetenskaplig problemställning
- välja lämplig teoribildning och metod för problemställningen
- genomföra en undersökning och redovisa i form av en uppsats enligt vetenskapliga kriterier

Innehåll

Kursen omfattar 3 delmoment:
1. Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis, 7,5 hp
- Modern arkivteori
- Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning
- Tillämpning av teori och forskningsresultat

2. Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion, 7,5 hp
- Övergång mellan muntlig och skriftlig kultur
- Utvecklingen av databärare och medier i ett historiskt perspektiv
- Arkivinformationens roll och funktion i ett historiskt perspektiv

3. Uppsats, 15 hp
- Teori och metod
- Problemformulering
- Uppsatsskrivande

Behörighet

Arkiv- och informationsvetenskap GR 60 hp, inkluderande GR (B), 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Ca 20 % består av lärarledd undervisning. Resterande del utgörs av självstudier. Delar av undervisningen bedrivs via Internet och kursen förutsätter därmed tillgång till dator och internetuppkoppling.

Examination

6.0 hp, R104: Skriftlig rapport, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S104: Seminarium, muntlig redovising, Arkiv- och informationsvetenskaplig teori och praxis
Betyg: Godkänd eller Underkänd

6.0 hp, R204: Skriftlig rapport, Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1.5 hp, S204: Seminarium, muntlig redovising, Arkivinformationens tillkomst, struktur och funktion
Betyg: Godkänd eller Underkänd

15.0 hp, U104: Uppsats med muntlig redovisning, självständigt arbete
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, F är Underkänt.

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Kommentar: Ytterligare artiklar tillkommer

Eastwood, T. & MacNeil, H. (red.), Currents of Archival Thinking, Libraries Unlimited, Senaste uppl.

McKemmish, M. Piggott, B. Reed & F. Upward (Eds.), Archives: Recordkeeping in Society,, Wagga Wagga, Charles Sturt University, Centre for Information Studies, Senaste upplagan

Kommentar: Valda delar

Moment 2

Kommentar: Ytterligare artiklar tillkommer

Clanchy, M.T, From Memory to Written Record. England 1066 - 1307, Blackwell, 1993 2 upplagan, 0-631-16857-5

Crowley David, Heyer Paul, Communication in history. Technology, culture, society, New York, Longman, Senaste upplagan

Yates JoAnne, Control through Communication. The Rise of System in American Management, Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press, 1989, 0-8018-4613-7

Referenslitteratur

Moment 3

Pickard, Alison Jane, Research methods in information, London, Facet, Senaste upplagan

Fler artiklar kan eventuellt tillkomma