Datateknik AV, 5G-teknologier, 3 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Datateknik AV, 5G-teknologier, 3 hp

Computer Engineering MA, 5G Technologies, 3 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT079A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): 5G-teknologier
 • Högskolepoäng: 3
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Fastställd: 2023-09-04
 • Senast ändrad: 2023-09-04
 • Giltig fr.o.m: 2024-01-01

Syfte

Kursen syftar till att skapa kunskap och färdigheter i moderna tekniker och verktyg för 5G-nätverk, att skapa en förståelse för dess tekniska innovation i kontrast med den tidigare generationens mobilnät, dess applikationsområden och utmaningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva den nuvarande utvecklingen och standardiseringsprocessen för mobilnät.
- Diskutera drivkrafterna och motiven för 5G-systemarkitekturen.
- Förklara de viktigaste tekniska möjliggörarna för 5G-arkitekturen, deras designval och tillhörande utmaningar.
- Identifiera och använda rätt simuleringsverktyg för prestandaanalys på länk- och systemnivå av ett 5G-system.

Innehåll

- Introduktion till evolutionen inom mobil kommunikationsteknik
- Vad som driver kraven för 5G och dess användningsfall
- Översikt över 4G-teknologier och utvecklingen mot 5G
- Specifikationer för 5G New Radio, Radio-Interface Architecture och MAC
- Översikt över 5G-systemreferensarkitektur, New Generation Radio Access Network

Behörighet

Kandidat- eller ingenjörsexamen i datateknik, datavetenskap, elektroteknik, eller motsvarande, inkluderande en kurs i programmering.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av ett fåtal föreläsningar, en webbaserad teoriexamination, en serie med laborationer och en projektuppgift. Föreläsningarna presenterar den nödvändiga teorin, verktyg, algoritmer och grundläggande termer, etc. Den webbaserade teoriexaminationen består av quizzar som avser att examinera grundläggande termer och förståelse. Laborationerna avser att ge grundläggande färdigheter och verktyg. Slutligen, i projektet kommer studenten visa på ett eget arbete för att sammanfoga tidigare kunskap. Beroende på studentens tidigare erfarenheter, uppskattas arbetsinsatsen till 80 timmars arbete.

Examination

L101: Laborationer, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig rapport och muntlig presentation.

P101: Projekt, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Skriftlig rapport och muntlig presentation.

Q101: Webbexamination, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Flervalsfrågor i Moodle eller annan aktuell kursmiljö

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Denna kurs kan inte ingå i samma examen som kurs med kod DT071A.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Asif S.
 • Titel: 5g mobile communications: Concepts and technologies
 • Förlag: CRC Press
 • Författare/red: Rodriguez J
 • Titel: Fundamentals of 5G mobile networks
 • Förlag: John Wiley & Sons

Sidan uppdaterades 2023-04-03