Datateknik AV, Aktuell forskning och utveckling, 6 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Datateknik AV, Aktuell forskning och utveckling, 6 hp

Computer Engineering MA, Advanced Topics, 6 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: DT064A
 • Ämne huvudområde: Datateknik
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Aktuell forskning och utveckling
 • Högskolepoäng: 6
 • Fördjupning vs. Examen: A1F - Kursen ligger på avancerad nivå och har kurs(er) på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Teknik 100%
 • Ansvarig institution: Data- och elektroteknik
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
 • Inrättad: 2019-04-01
 • Fastställd: 2019-04-29
 • Senast ändrad: 2023-01-09
 • Giltig fr.o.m: 2023-07-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad insikt i för dagen intressanta områden inom datateknik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- lösa problem i det studerade forskningsområdet, inklusive systemdesignproblem, nätverk och avancerade programmeringstekniker,
- identifiera och utvärdera kritiska problem och befintliga tekniska begränsningar i den senaste tekniken inom datateknik,
- identifiera de mest relevanta dokumenten i den professionella litteraturen och granska dem,
- analysera prestationerna hos studerade lösningar med hjälp av numerisk analys och formella bevis,
- beskriva effekterna som olika lösningar kan ha på en applikation eller ett system,
- analysera problemen kritiskt och hitta nya lösningar för moderna nätverk och datorsystem.

Innehåll

Kursen behandlar nuvarande praxis, forskningsrelaterade ämnen inom datakommunikation, datanätverk, trådlösa nätverk, datasäkerhet, distribuerade system, realtidssystem, maskininlärning, artificiell intelligens, datasyn etc. Innehållet i kursen kan förändras från år till år, beroende på vilka ämnen som är heta inom datateknik. Omfattar ett brett spektrum av ämnen och bygger på huvudsakligen vetenskapliga artiklar, det är avsett för studenter som planerar att genomföra ett uppsatsprojekt inom datateknik eller någon som är intresserad av nuvarande forskningsproblem på detta område.

Behörighet

Datateknik GR (ABC), 45 hp, inkluderande minst 20 hp programmering. Datateknik AV, TCP/IP. Matematik, 25 hp, inklusive kurs i statistik eller stokastiska processer.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och projekt. Föreläsningar kommer att ges av forskare, inbjudna föreläsare och av studenterna.

Examination

I101: Inlämningsuppgifter, skriftliga rapporter., 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

P101: Projekt med skriftlig rapport, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

S101: Seminarium, studenten föreläser om ett valt område., 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.

Om en student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar kommer att delas ut under kursens gång.

Scientific articles will be handed out during the course.

Sidan uppdaterades 2023-01-09